Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2023-12-05 ( Imieniny: Kryspiny, Norberta)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - Obwieszczenie Znak: ZOŚ.6220.10.10.2019

Obwieszczenie Znak: ZOŚ.6220.10.10.2019

OBWIESZCZENIE

o umorzeniu postępowania

 

Na podstawie art. 49 i art 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. dalej zwana Kpa), w związku z art. 85 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 zm.),  które w związku z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) ma zastosowanie w przedmiotowej sprawie

Wójt Gminy Brody

informuję, że w dniu 28.01.2020 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa warsztatu samochodowego z zapleczem socjalnym” planowanego na działkach o nr ewid. 217/5, 218/1 i 217/4 w miejscowości Młynek, gmina Brody.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek Pana Huberta Dudy zam. Młynek ul. Przymiarki 23, 27 – 230 Brody.

W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 10, do stron innych niż wnioskodawca, w myśl art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano art. 49 Kpa, zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, tzn. poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brodach. Z wydaną decyzją oraz ze zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 203 poniedziałek 8:00 – 16:00 od wtorku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

Stroną służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Brody. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie, zgodnie z art. 129 Kpa.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.

 

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Autor: Michał Karwacki

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-02-19 12:51przez: Michał Karwacki
Opublikowano:2020-02-19 00:00przez: Michał Karwacki
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Brody
Odwiedziny:1424

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo