Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2023-06-08 ( Imieniny: Ady, Celii)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 lipca 2020r

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 lipca 2020r

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

 

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na  stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych

 

 Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3. pełny etat

 I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe kierunek ekonomia,
 3. doświadczenie zawodowe: min. 3 -letni staż pracy w księgowości,
 4. umiejętność korzystania z aplikacji biurowych oraz programów do obsługi stanowiska pracy,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

II. Wymagania dodatkowe:
1. znajomość:
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
- ordynacji podatkowej,
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o rachunkowości,
- ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,

 

Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. Prowadzenie ewidencji księgowej w ramach stanowiska.
 2. Prowadzenie ewidencji wpłat podatków.
 3. Prowadzenie wymiaru podatków od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.
 4. Weryfikacja otrzymywanych deklaracji podatkowych.
 5. Sprawozdawczość podatkowa w ramach stanowiska.
 6. Opracowywanie projektów uchwał w sprawach podatkowych.

 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
 3. oświadczenie kandydata,że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni opraw publicznych,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „ Konkurs na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych” w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3  lub przesyłką pocztową – decyduje data wpływu,w terminie do 7 sierpnia 2020 r. do godz. 15,00.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne  informacje.

Konkurs poprowadzi  dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.

            I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

            II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

 

            Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

W związku z wymogiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem danych osobowych przekazanych w procesie rekrutacji jest Wójt Gminy Brody.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

 

Brody 28 lipca 2020 r.

Wójt Gminy Brody

 Marzena Bernat 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wójt Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, gmina@brody.info.pl, tel. (41) 271 12 31,
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisemnie lub telefonicznie na adres siedziby administratora danych.
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, a po upływie tego okresu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie na zasadach określonych w przepisach prawa.
 7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

Autor: Tatiana Wójcik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-07-28 14:05przez: Tatiana Wójcik
Opublikowano:2020-07-28 00:00przez: Łukasz Wzorek
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Brodach
Odwiedziny:1085

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo