Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-03-01 ( Imieniny: Albina, Antoniny)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 14 stycznia 2020 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 14 stycznia 2020 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

 

 

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na  stanowisko referenta ds. gospodarki gruntami

 

 Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3.

pełny etat

 

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe – kierunek geodezja,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych,
 4. doświadczenie zawodowe: min. 2 letni staż pracy,
 5. umiejętność korzystania z aplikacji biurowych oraz programów do obsługi stanowiska,
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,
 7. znajomość ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,
 8. znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 9. znajomość ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa,
 10. znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 11. znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 12. Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 1. Wymagania dodatkowe:
 2. doświadczenie w pracy związanej z gospodarką gruntami,
 3. ukończone kursy, szkolenia w zakresie planowania przestrzennego,
 4. poczucie odpowiedzialności za pracę i staranność w jej wykonywaniu,
 5. komunikatywność i odporność na stres,
 6. mile widziane uprawnienia geodezyjne I i II stopnia,
 7. prawo jazdy kat.B.

 

Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. przygotowywanie dokumentacji związanych z wydawaniem decyzji w zakresie podziału nieruchomości oraz spraw związanych z gminnym zasobem nieruchomości,
 2. zbywanie nieruchomości oraz ich nabywanie na rzecz gminy,
 3. wydawanie zezwoleń na umieszczenie urządzeń infrastruktury w gruntach gminnych,
 4. uczestniczenie w ustalaniu przebiegu granic stanowiących własność gminy.,

 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
 3. oświadczenie kandydata,że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni opraw publicznych,

 

W związku z wymogiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem danych osobowych przekazanych w procesie rekrutacji jest Wójt Gminy Brody.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „ Konkurs na stanowisko referenta ds. gospodarki gruntami” w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 w terminie do 25 stycznia 2021r. do godz. 15,00, przesyłką pocztową -  decyduje data wpływu.

Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 Inne  informacje.

Konkurs poprowadzi  dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.

            I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy  zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy   kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

            II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

 

            Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub  telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

Wójt Gminy Brody 

Marzena Bernat  

Autor: Tatiana Wójcik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-01-14 11:47przez: Tatiana Wójcik
Opublikowano:2021-01-14 00:00przez: Paweł Zięba
Zmodyfikowano:2021-01-28 08:12przez: Paweł Zięba
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Brody
Odwiedziny:1026

Rejestr zmian

 • [2021-01-28 08:12:55]Paweł ZiębaDodanie załącznika
 • [2021-01-14 11:49:13]Paweł Ziębazmiana wpisu
 • [2021-01-14 11:48:17]Paweł Ziębadodanie załącznika
 • [2021-01-14 11:43:25]Paweł ZiębaWpis

Banery/Logo