Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-03-01 ( Imieniny: Albina, Antoniny)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 16 lutego 2021r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 16 lutego 2021r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na  stanowisko inspektora ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3.

pełny etat

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania konieczne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe kierunek ekonomia,

3) doświadczenie zawodowe: min. 3 -letni  staż pracy w tym min. 2 letni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,

4) umiejętność korzystania z aplikacji biurowych oraz programów do obsługi stanowiska pracy,

5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

 znajomość:

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

- ordynacji podatkowej,

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy o rachunkowości,

- ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.

 

 II. Zakres obowiązków na stanowisku: 

 1. Wymiar podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,

 Przeprowadzanie kontroli do celów ustalenia zobowiązań podatkowych,

 1. Ewidencja wymiaru podatków i opłat lokalnych przy użyciu zatwierdzonego programu komputerowego,
 2. . Sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonej ewidencji podatków i opłat,
 3. Wystawianie faktur sprzedażowych oraz egzekwowanie należności, w zakresie:

 - najmu  i  dzierżawy składników majątkowych gminy,

 - czynszów mieszkaniowych oraz czynszów za lokale użytkowe,

- użytkowania wieczystego,

- sprzedaży mienia,

- refakturowania kosztów mediów na najemców zgodnie z fakturami wystawionymi na gminę.  Innych dochodów gminy, które podlegają ewidencji i rozliczeniu podatku VAT.

 

 1. Wystawianie not obciążeniowych oraz egzekwowanie należności.
 2. Rozliczanie podatku VAT:

- weryfikacja zgodności rejestrów zakupów i sprzedaży z danymi zawartymi 
w poszczególnych plikach JPK V7M złożonych przez poszczególne jednostki budżetowe,

- prowadzenie  scentralizowanego rejestru zakupu i sprzedaży VAT Gminy Brody,

- weryfikacja zgodności przelewów dokonanych między jednostkami a Gminą w oparciu o złożone rejestry,

- sporządzanie scentralizowanej informacji JPK V7M obejmującej zarówno część ewidencyjną jak    i deklaracyjną, przygotowywanie dyspozycji przelewu należnego podatku, zachowanie terminowości składania plików JPK V7M i płatności podatku VAT w Urzędzie Skarbowym,

- współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie rozliczeń podatku VAT.

 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys,

2) kopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie i staż pracy,

3) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

4) oświadczenie kandydata  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni opraw publicznych,

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

Sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „ Konkurs na stanowisko inspektora ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych” w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3  lub przesyłką pocztową – decyduje data wpływu, w terminie do 26 lutego 2021 r. do godz. 8.45.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 Inne  informacje.

Konkurs poprowadzi  dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.

 I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy         zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy   kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

 II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub           telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

W związku z wymogiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem danych osobowych przekazanych w procesie rekrutacji jest Wójt Gminy Brody.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że:

 1. . Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wójt Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, gmina@brody.info.pl, tel. (41) 271 12 31,
 2. . Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisemnie lub telefonicznie na adres siedziby administratora danych.
 3. . Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych.
 4. . Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. . Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, a po upływie tego okresu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. . Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie na zasadach określonych w przepisach prawa.
 7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Autor: Wioletta Sobecka

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-02-16 15:08przez: Wioletta Sobecka
Opublikowano:2021-02-16 00:00przez: Łukasz Wzorek
Zmodyfikowano:2021-02-16 15:09przez: Łukasz Wzorek
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Brodach
Odwiedziny:1101

Rejestr zmian

 • [2021-02-16 15:09:05]Łukasz WzorekAktualizacja danych
 • [2021-02-16 15:04:41]Łukasz WzorekUtworzenie i dodanie artykułu

Banery/Logo