Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2023-09-29 ( Imieniny: Michaliny, Michała)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 19 kwietnia 2021r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 19 kwietnia 2021r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

 Wójt Gminy Brody

 ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora ds. ochrony powietrza i doradztwa energetycznego

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy  w Brodach.

Pełny etat

1. Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • wykształcenie wyższe na kierunku ochrona środowiska,
 • doświadczenie zawodowe min.3 lata stażu pracy

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o gospodarce odpadami, prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o utrzymaniu czystości i porządku w gminie , samorządzie gminnym,
 • dodatkowym atutem będzie staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1.Opracowanie i nadzorowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej,

2.Nadzór i prowadzenie spraw dotyczących Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i wynikających z niego obowiązków gminy,

3.Opracowywanie i nadzorowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji,

4.Realizacja zadań dotyczących planowania energetycznego,

5.Opracowywanie Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla gminy,

6.Opracowywanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami,

7.Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,

8.Opiniowanie wniosków z zakresu koncesji na poszukiwanie, wydobywanie kopalin pospolitych,

9.Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci,

10.Przygotowywanie specyfikacji oraz zapytań ofertowych w tym umów w zakresie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

11.Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.

3. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopia dyplomów ( świadectw ) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie kandydata o posiadanej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

W związku z wymogiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem danych osobowych przekazanych w procesie rekrutacji jest Wójt Gminy Brody.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

 

4.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora ds. ochrony powietrza i doradztwa energetycznego ” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie UG do dnia  29 kwietnia 2021 r. do godz. 14,00.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne  informacje.

Konkurs poprowadzi  dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.

            I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy  zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy   kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

            II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

 

            Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Brody dn. 19-04-2021r

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

 

         Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wójt Gminy Brody Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody,  gmina@brody.info.pl, tel. (41) 271 12 31,
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisemnie lub telefonicznie na adres siedziby administratora danych.
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora ds. ochrony powietrza i doradztwa energetycznego.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, a po upływie tego okresu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie na zasadach określonych w przepisach prawa.
 7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

 

Autor: Tatiana Wójcik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-19 12:00przez: Tatiana Wójcik
Opublikowano:2021-04-19 00:00przez: Łukasz Wzorek
Zmodyfikowano:2021-04-19 12:02przez: Łukasz Wzorek
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Brody
Odwiedziny:999

Rejestr zmian

 • [2021-04-19 12:02:28]Łukasz WzorekAktualizacja danych
 • [2021-04-19 12:00:58]Łukasz WzorekAktualizacja danych
 • [2021-04-19 12:00:44]Łukasz WzorekAktualizacja danych
 • [2021-04-19 11:55:56]Łukasz WzorekUtworzenie i dodanie artykułu

Banery/Logo