Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-03-01 ( Imieniny: Albina, Antoniny)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 kwietnia 2018r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 kwietnia 2018r.

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na stanowisko referenta ds. planowania przestrzennego

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3.

Warunki pracy - pełny etat

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe na kierunkach: architektura i urbanistyka, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna,

 3. staż pracy: min. 2 lata,

 4. umiejętność obsługi programów MS Office, Corel DRAW, AutoCad, Lex.

 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

II.Wymagania dodatkowe:

a) znajomość:

- Kodeksu postępowania administracyjnego,

- przepisów prawa dotyczących planowania przestrzennego oraz innych aktów normatywnych związanych z planowaniem przestrzennym, w szczególności ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o zabytkach i opiece nad zabytkami

- przepisów prawa z zakresu administracji publicznej, w szczególności samorządu gminy,

b) umiejętność:

- obsługi oprogramowań graficznych: CorelDraw, Photoshop, Auto CAD,

- obsługi oprogramowań GIS: EwMapa, ArcGis, Lex,

- pracy w zespole,

- radzenia sobie w nietypowych sytuacjach,

- radzenia sobie ze stresem,

c) mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych

d) odpowiedzialność, dyspozycyjność, komunikatywność, kreatywność, obowiązkowość, terminowość, rzetelność.

 

   1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- udział w pracach związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy,

- prowadzenie postępowań dot. decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- opracowywanie dokumentacji niezbędnej w procedurze przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- sporządzanie wypisów i wyrysów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

- przygotowywanie i prowadzenie analiz oraz opracowywanie koncepcji i programów odnoszących się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego gminy,

- udział w pracach związanych ze sporządzeniem raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego gminy,

- prowadzenie gminnego rejestru dotyczącego wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym,

- prowadzenie gminnego rejestru dotyczącego wydanych decyzji o warunkach zabudowy,

- współpraca z organami i instytucjami w zakresie polityki przestrzennej,

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. życiorys,

2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,

3. oświadczenie kandydata o niekaralności,

4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni opraw publicznych,

5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

Sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko referenta ds. planowania przestrzennego” w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach ul. St.Staszica 3 w terminie do 7 maja 2018 r. do godz. 14,00.

 

Inne informacje.

Konkurs poprowadzi dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście w terminie 14 dni po rozstrzygnięciu konkursu zostaną zniszczone.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Autor: Tatiana Wójcik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-04-23 08:16przez: Tatiana Wójcik
Opublikowano:2018-04-23 00:00przez: Łukasz Wzorek
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Brodach
Odwiedziny:1868

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo