Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-03-01 ( Imieniny: Albina, Antoniny)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dziurów”

„Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dziurów”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z Regulaminem określającym zasady i sposób postępowania przy udzielaniu zamówień o wartości poniżej 130 000,00 zł., stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2021 Wójta Gminy Brody z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych

 

Zamawiający:

Gmina Brody

ul. Stanisława Staszica 3

27 - 230 Brody

Tel.: 41 271 12 31

E – mail: a.kwiecien@brody.info.pl

Adres internetowy: 

www.brody.info.pl

www.bip.brody.info.pl

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

„Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dziurów”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi na odcinku o długości 410 m. W wyniku przebudowy zostaną podniesione parametry techniczne i użytkowe drogi. Wykonana zostanie warstwa wiążąca o gr. 6 cm i ścieralna o gr. 4 cm.

 

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2021 r.
 2. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena100%

 1. Oferta powinna zawierać cenę (łączną dla całego zakresu) oraz musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Należy podać cenę brutto uwzględniającą podatek VAT.
 2. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto.
 3. Cena oferty będzie stanowić dla Wykonawcy wynagrodzenie umowne obowiązujące przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 

 1. Oferta ma zawierać:
 1. kompletny, wypełniony formularz cenowo-ofertowy stanowiący załącznik nr 1,
 2. kompletne, wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 2,
 3. Kompletny, wypełniony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 4.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta: „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dziurów””

NIE OTWIERAĆ PRZED 25.08.2021 r. godz. 1000

lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: a.kwiecien@brody.info.pl w terminie do dnia 25.08.2021 r. do godz. 945

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w części lub całości
bez podania przyczyny.

 

 1. Termin związania ofertą:

 

 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

 

 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

            Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str.1), dalej "RODO", informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3. 27-230 Brody;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO."

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiany wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii europejskiej
lub państw członkowskich.

 

 

Zastępca Wójta Gminy Brody

 Marta Prokop

 

Autor: Anna Kwiecień

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-08-18 12:47przez: Anna Kwiecień
Opublikowano:2021-08-18 00:00przez: Łukasz Wzorek
Zmodyfikowano:2021-08-26 08:30przez: Łukasz Wzorek
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Brody
Odwiedziny:1015

Rejestr zmian

 • [2021-08-26 08:30:23]Łukasz WzorekAktualizacja danych
 • [2021-08-18 12:37:11]Łukasz WzorekUtworzenie i dodanie artykułu

Banery/Logo