Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-03-01 ( Imieniny: Albina, Antoniny)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych

Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych

I. Zamawiający – Emitent:

Gmina Brody

Urząd Gminy Brody

Stanisława Staszica 3

27-230 Brody

tel.: (41) 27-11-231

e-mail: gmina@brody.info.pl

http://www.brody.info.pl/, http://bip.brody.info.pl

 

II. Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia:

Gmina Brody, zwana dalej Zamawiającym lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr XI/ 75 /21  Rady Gminy w Brodach z dnia 29 września 2021 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Gminy Brody na kwotę 1.190.000 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt  tysięcy złotych).

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zamawiający planuje wyemitować następujące serie obligacji:

 • Seria A21 o wartości 595 000 zł - emitowana do 31 grudnia 2021 r.;
 • Seria B21 o wartości 595 000 zł - emitowana do 31 grudnia 2021 r.;

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

 • W 2029 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii A21;
 • W 2029 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii B21;

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę. Stawka WIBOR 6M będzie ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.

Oprocentowanie wypłaca się w dniu następującym po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

2. Zadania Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych

Do zadań Podmiotu wyłonionego w niniejszym konkursie należeć będzie:

 • Formalna organizacja emisji obligacji poprzez zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku z dnia 9 listopada 2018 r.,
 • Zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
 • Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu nabywcy przez Emitenta przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
 • Objecie obligacji na własny rachunek albo rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
 • Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłata oprocentowania.

III. Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

 • Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
 • Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
 • Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
 • Są bankiem lub domem maklerskim,
 • Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
 • Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

IV. Warunki prowadzenia konkursu

Zamawiający konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

 • Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
 • Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Organizatora Ogłoszenia o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Zamawiającego;
 • W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Zamawiającego o wyjaśnienia;
 • Powyższy punkt znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, których Oferent nie odnajdzie na stronie BIP Emitenta;
 • Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom;
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekaże informację o zmianie Oferentom; Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert;
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Zamawiającego i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

 • Ze strony Emitenta: Dorota Dyka - Skarbnik Gminy Brody,

Dane kontaktowe: tel. +48 694 434 630, e-mail: dorota.dyka@brody.info.pl

V. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

 1. Warunki sporządzenia i przesłania ofert

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:

 • Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XI/  75  /21 Rady Gminy w Brodach
  z dnia 29 września 2021 r.;
 • Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta;
 • Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
 • Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej lub drogą e-mail w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność
  do terminu otwarcia ofert;
 • Na kopercie należy umieścić następujące informacje: Oferta w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Brody. Nie otwierać przed dniem   20 października 2021 r. godz.12:00.
 • Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert;

Oferta powinna składać się z:

 • Oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia – zamawiający dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
 • Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
 • Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
 • Projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.
 • Projektu umowy na Agenta Emisji;
 • Projektu umowy na Agenta Płatniczego;

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Brody, ul. Staszica 3, 27-230 Brody lub na adres  e-mail: alicja.jasztal@brody.info.pl nie później niż do dnia 20 października 2021 r. do godziny 11:45.

Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:

 • Otwarcie kopert oraz e-maili z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy Brody, ul Staszica 3, 27-230 Brody, w dniu 20 października 2021 r. o godzinie 12:00  w sposób jawny.
 • Zamawiający dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania;
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
 • Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty
 • Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.
 • Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą stopą IRR, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie.
 • W przypadku złożenia dwóch ofert z taką samą stopą IRR Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować stopę IRR niższą niż zaoferowana w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wybór oferty z korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy.

VI. Zawarcie niezbędnych umów

Zamawiający określa następujące warunki podpisania umów : z podmiotem uprawnionym do nabycia obligacji, a agentem emisji i z agentem płatniczym:

 • Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
 • Umowy zostaną podpisane na warunkach określonych w złożonej ofercie;
 • Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

VII. Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brody, ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr …….w trybie konkursu w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 Pzp;
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598 z późn. zm.), dalej „ustawa pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, nie dłużej niż to konieczne , tj. przez okres trwania umowy oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa;
 • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 • Posiada Pani/Pan;

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

- prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.

VIII. Załączniki

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie Oferenta
 3. Pakiet Informacyjny

  Wójt Gminy Brody

  Marzena Bernat

Autor: Alicja Jasztal

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-10-04 14:24przez: Alicja Jasztal
Opublikowano:2021-10-04 00:00przez: Alicja Jasztal
Zmodyfikowano:2021-10-27 08:43przez: Alicja Jasztal
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Brodach
Odwiedziny:868

Rejestr zmian

 • [2021-10-27 08:43:21]Alicja JasztalAktualizacja danych
 • [2021-10-04 14:08:11]Alicja JasztalUtworzenie

Banery/Logo