Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-03-01 ( Imieniny: Albina, Antoniny)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - Wykonanie opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego dotyczącego budowy wieży widokowej wraz z tyrolką oraz miejscami parkingowymi celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego w Rudzie

Wykonanie opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego dotyczącego budowy wieży widokowej wraz z tyrolką oraz miejscami parkingowymi celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego w Rudzie

Zapytanie ofertowe:

postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł o której mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

I. Zamawiający:

Gmina Brody

ul. Stanisława Staszica 3

27 - 230 Brody

Tel.: 41 271 12 31

E – mail: a.kwiecien@brody.info.pl

Adres internetowy:  www.brody.info.pl

www.bip.brody.info.pl

 Osoba do kontaktu: Kierownik Referatu Inwestycyjnego Pan Jacek Wójcik

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na: „Wykonanie opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego dotyczącego budowy wieży widokowej wraz z tyrolką oraz miejscami parkingowymi celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego w Rudzie”

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres opracowania:
1. Opinia geotechniczna;
2. Mapa do celów projektowych.
3. Wykonanie koncepcji zjazdu linowego:
a) Analiza i wybór miejsca wieży widokowej (startowej) oraz miejsca dojazdowego.
b) Dopasowanie wysokości punktów startowego i dojazdowego do istniejących uwarunkowań.
c) Wstępna analiza pod kątem statycznym.
d) Wyznaczenie profilu zjazdu linowego
e) Wstępna analiza z propozycjami posadowienia stacji startowej i dojazdowej
f) Analiza prędkości zjazdu oraz jego kontroli

g) Systemy aktywnego i biernego hamowania
h) Dobór sprzętu i wyposażenia
i) Ewakuacja
4. Wykonanie koncepcji umiejscowienia 2 pomostów do cumowania łodzi.
5. Dobór łodzi do transportu ludzi z wyspy na brzeg wraz z niezbędnym sprzętem
asekuracyjnym.
6. Zaplanowanie parkingu na 200 miejsc parkingowych w tym dla osób niepełnosprawnych


III. Oferta ma zawierać:
Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo – ofertowy wg. załączonego wzoru formularza ofertowego.


IV. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Oferta: „Wykonanie opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego” NIE OTWIERAĆ PRZED 23.11.2021 r. godz. 10:00  lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: a.kwiecien@brody.info.pl w terminie
do dnia 23.11.2021 r. do godz. 9:45
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w części lub całości bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


V. Kryteria i sposób oceny oferty:
1. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%.
2. Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w formularzu oferty.
3. Cena winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę.


VI. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia zawarcia umowy do dnia 28.02.2022 r.


VII. Termin związania ofertą:
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

VIII. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016,
str.1), dalej "RODO", informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Brodach ul. St.
Staszica 3, 27-230 Brody;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art.18 ust.2 RODO**;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO."
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiany wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii europejskiej lub państw członkowskich.


Załączniki:
1. Oferta
2. Wzór umowy


Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

 

 

 

Autor: Alicja Jasztal

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-11-15 15:02przez: Alicja Jasztal
Opublikowano:2021-11-15 00:00przez: Alicja Jasztal
Zmodyfikowano:2021-11-15 15:07przez: Alicja Jasztal
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Brodach
Odwiedziny:857

Rejestr zmian

  • [2021-11-15 15:07:08]Alicja JasztalAktualizacja danych
  • [2021-11-15 14:40:14]Alicja JasztalUtworzenie

Banery/Logo