Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-03-01 ( Imieniny: Albina, Antoniny)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH W ROKU 2022 NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W BRODACH ORAZ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY BRODY

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH W ROKU 2022 NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W BRODACH ORAZ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY BRODY

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 130 000 złotych, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

„Dostawa materiałów biurowych w roku 2022 na potrzeby Urzędu Gminy w Brodach oraz Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody”

 

1. Zakres zamówienia obejmuje:

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Brodach oraz Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody.

Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy materiałów biurowych stanowi załącznik   nr 2 (dotyczy Urzędu Gminy w Brodach) i załącznik nr 3 (dotyczy Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody) do zapytania – Formularz Cenowy.

 1. Zamówienie obejmuje dostawę materiałów biurowych, wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Brodach, ul. Stanisława   Staszica 3.
 2. Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy materiałów biurowych stanowi załącznik nr 2 i 3 do zapytania – Formularz Cenowy. Podane ww. formularzu ilości materiałów biurowych mają charakter szacunkowy i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania nabycia podanych ilości. Zamawiający zastrzega,  że rzeczywiste ilości kupna każdego rodzaju artykułów będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w formularzu cenowym. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie za ewentualne zmniejszenie ilości zakupywanego asortymentu.
 3. Artykuły biurowe dostarczane będą zgodnie z zamówieniami cząstkowymi złożonymi przez Zamawiającego w formie pisemnej, faksowej, elektronicznej lub telefonicznie, na koszt Dostawcy.
 4. Zamówione artykuły winny być dostarczone w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, winny posiadać najwyższą jakość, sprawność czy wydajność.
 5. Termin dostaw do 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia przez Zamawiającego.
 6. W przypadku dostarczenia produktu o nieodpowiedniej jakości Wykonawca, zobowiązany będzie do jego wymiany  na produkt o odpowiedniej jakości w terminie 24 godzin od momentu otrzymania reklamacji od Zamawiającego i jednostek podległych.
 7. Marki niektórych artykułów zostały podane w celu sprecyzowania parametrów przedmiotu zamówienia i mają charakter orientacyjny, tzn. Wykonawca może zaoferować asortyment innych marek, ale przy zachowaniu nie niższych parametrów jakościowych i technicznych.
 8. W przypadku konieczności kupna przez Zamawiającego asortymentu nie ujętego
  w formularzu cenowym podstawą rozliczeń będą ceny z aktualnego cennika Wykonawcy dostarczonego w formie pisemnej Zamawiającemu.
 9. Zamawiający przewiduje udzielenie będących zwiększeniem bieżących dostaw tego samego rodzaju nie więcej niż 20% zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
 10. Zamawiający wymaga aby oferta była kompletna. Brak chociażby jednej pozycji
  z formularza ofertowego spowoduje odrzucenie oferty.

3. Termin wykonania.

Realizacja zamówienia następować będzie sukcesywnie w miarę potrzeb w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.

4. Przygotowanie oferty.

 1. Oferta musi być w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku sporządzenia oferty przez osobę (osoby) inne niż uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z właściwego rejestru bądź wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) wymagane jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

           Wykonawca składający ofertę, składa następujące dokumenty:

 1. Formularz Ofertowy – według załączonego wzoru (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
 2. Formularz Cenowy – według załączonego wzoru (załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

Do oferty należy załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji  o działalności  gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  rejestru lub ewidencji.

 1. Wykonawca określi cenę brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w złotych polskich wraz z VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.
 3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.


Oferty należy składać osobiście do 30.12.2021 r. (czwartek) do godz. 1400  w Urzędzie Gminy  w  Brodach, ul. St. Staszica 3, 27 – 230 Brody, Biuro Obsługi Mieszkańców (parter budynku) lub przesłać pocztą na wyżej wskazany adres (decyduje data wpływu)

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

                                                                                                       

 

                                                                                                    Wójt Gminy Brody

                                                                                                      Marzena Bernat

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-12-23 13:30przez:
Opublikowano:2021-12-23 14:50przez: Alicja Jasztal
Zmodyfikowano:2022-01-04 14:50przez: Alicja Jasztal
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Brodach
Odwiedziny:714

Rejestr zmian

 • [2022-01-04 14:50:14]Alicja JasztalAktualizacja danych
 • [2021-12-31 08:59:43]Alicja JasztalAktualizacja danych
 • [2021-12-28 11:12:41]Alicja JasztalAktualizacja danych
 • [2021-12-23 13:21:18]Alicja JasztalUtworzenie

Banery/Logo