Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-03-01 ( Imieniny: Albina, Antoniny)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - „Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

„Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z Regulaminem określającym zasady i sposób postępowania przy udzielaniu zamówień o wartości poniżej 130 000,00 zł., stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2022 Wójta Gminy Brody
z dnia 03 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zamawiający:

Gmina Brody

Stanisława Staszica 3

27 - 230 Brody

Tel.: 41 271 12 31

E – mail: a.kwiecien@brody.info.pl

Adres internetowy:  www.brody.info.pl

www.bip.brody.info.pl

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach  Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Gminy Brody (w dokumentacji projektu określanego jako „diagnoza cyberbezpieczeństwa”)  zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina zakończonego raportem.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa stanowiący załącznik nr 8 konkursu grantowego załączony do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty.

 O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

Audyt musi zostać przeprowadzony przez osobę posiadająca uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Wykaz certyfikatów wskazanych w w/w rozporządzeniu znajduje się poniżej:

 1. Certified Internal Auditor (CIA)
 2. Certified Information System Auditor (CISA)
 3. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób
 4. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób
 5. Certified Information Security Manager (CISM)
 6. Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)
 7. Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)
 8. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
 9. Systems Security Certified Practitioner (SSCP)
 10. Certified Reliability Professional
 11. Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał że przeprowadził minimum 1 audyt w ramach programu Cyfrowa Gmina.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Kryteria i sposób oceny oferty:

 1. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%.
 2. Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w formularzu oferty.
 3. Cena winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę.

Termin realizacji zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie nie później niż w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Oferta ma zawierać:

 1. kompletny, wypełniony formularz cenowo-ofertowy stanowiący załącznik nr 1;
 2. kompletne, wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 2;
 3. dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje do przeprowadzenia audytu;
 4. referencje potwierdzające prawidłowe wykonanie audytu.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Brodach
ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, pok. 103 (Biuro Obsługi Mieszkańca) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

OFERTA: „Audyt cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina”

lub na adres a.kwiecien@brody.info.pl w terminie do dnia 22.03.2022 r. do godz. 945.

NIE OTWIERAĆ PRZED 22.03.2022 r. godz. 1000

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 Termin związania ofertą:

 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str.1), dalej "RODO", informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
  w art.18 ust.2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO."

*    Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiany wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii europejskiej lub państw członkowskich.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowo-cenowy;
 2. Oświadczenie;
 3. Wzór umowy;
 4. Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa.

 

Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-15 09:40przez:
Opublikowano:2022-03-15 14:13przez: Anna Kwiecień
Zmodyfikowano:2022-03-22 14:09przez: Anna Kwiecień
Podmiot udostępniający: Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Odwiedziny:2649

Rejestr zmian

 • [2022-03-22 14:09:56]Anna KwiecieńAktualizacja danych
 • [2022-03-22 14:09:39]Anna KwiecieńAktualizacja danych
 • [2022-03-22 11:10:12]Anna KwiecieńAktualizacja danych
 • [2022-03-21 12:48:48]Anna KwiecieńAktualizacja danych
 • [2022-03-15 09:34:01]Anna KwiecieńUtworzenie

Banery/Logo