Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-03-01 ( Imieniny: Albina, Antoniny)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - „Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej” - Budowa parkingu przy „Oczku wodnym” w Brodach – etap VIII

„Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej” - Budowa parkingu przy „Oczku wodnym” w Brodach – etap VIII

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z Regulaminem określającym zasady i sposób postępowania przy udzielaniu zamówień o wartości poniżej 130 000,00 zł., stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2022 Wójta Gminy Brody
z dnia 03 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z Regulaminem określającym zasady i sposób postępowania przy udzielaniu zamówień o wartości poniżej 130 000,00 zł., stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2022 Wójta Gminy Brody
z dnia 03 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zamawiający:

Gmina Brody

Stanisława Staszica 3

27 - 230 Brody

Tel.: 41 271 12 31

E – mail: a.kwiecien@brody.info.pl

Adres internetowy:  www.brody.info.pl

www.bip.brody.info.pl

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania oferty na zadanie pn: „Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej” - Budowa parkingu przy „Oczku wodnym” w Brodach – etap VIII

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Działania 7.2 "Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów" Osi 7 – „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie parkingu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 640 m2.

Zakres prac:

- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym;

- przełożenie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem;

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

- zakup wraz z montażem ławek i koszy parkowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączony do zapytania ofertowego przedmiar robót.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2022 r.

 Kody CPV:

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchnii

Warunki, jakie musi spełnić oferent:

 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Oferenci, którzy posiadają dobrą sytuację ekonomiczną i finansową spełniający łącznie następujące warunki:

 1. a) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 2. b) Nie są przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.
 3. c) Urzędujący członkowie organów/ wspólnicy oferenta nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

 

 1. Wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych:

Osoba wyznaczona na stanowisko kierownika budowy musi posiadać kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej.

 1. Wymagania dotyczące doświadczenia:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo zrealizował
co najmniej 1 zadanie lub kilka robót budowlanych (maksymalnie łącznie 5 robót), polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie dróg lub parkingów obejmujących swym zakresem wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o wartości łącznej co najmniej 100 000,00 zł brutto.

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia i kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej,

 Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Kryteria oceny ofert:

1) cena* – waga 60 %

2) okres gwarancji i rękojmi** – waga 40 %

* – ocenie będzie podlegała łączna cena brutto podana przez Wykonawcę

w formularzu oferty;

** – ocenie będzie podlegał okres gwarancji i rękojmi podany przez Wykonawcę

w formularzu oferty.

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych

kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

 

Sposób przyznania punktów w kryterium Cena:

C = (Cmin / Cof) x Wa

gdzie:

C – ilość punktów przyznana badanej ofercie

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert

Cof – cena badanej oferty

Wa – waga = 60 pkt

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów.

Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według wzoru określonego powyżej.

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

 

Sposób przyznania punktów w kryterium okresu gwarancji i rękojmi.

Czas trwania gwarancji i rękojmi Liczba punktów

36 miesięcy (minimalny okres) 10 pkt

48 miesięcy 20 pkt

60 miesięcy (maksymalny okres) 40 pkt

Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy.

Oferty z okresem gwarancji i rękojmi krótszym niż 36 miesięcy zostaną odrzucone

Zamawiający ustala maksymalny okres gwarancji i rękojmi na 60 miesięcy od daty odbioru końcowego wykonanych robót.

Jeśli Wykonawca nie zaoferuje przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi jako obowiązujący zostanie przyjęty przez Zamawiającego oferowany okres rękojmi i gwarancji wynoszący 36 miesięcy.

Gwarancja i rękojmia musi być udzielona wyłącznie w pełnych miesiącach i wynosić 36 miesięcy, 48 miesięcy lub 60 miesięcy.

 

 Łączną ocenę punktową przyznanych badanej ofercie stanowi suma punktów

w poszczególnych kryteriach.

Liczba punktów jakie oferta uzyskała w kryterium cena + liczba punktów jakie

oferta uzyskała w kryterium okres gwarancji i rękojmi = liczba punktów jakie

oferta uzyskała podczas oceny ofert.

Cena oferty będzie stanowić dla Wykonawcy wynagrodzenie umowne obowiązujące przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Oferta ma zawierać:

 1. kompletny, wypełniony formularz cenowo-ofertowy stanowiący załącznik nr 1;
 2. kompletne, wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 2;
 3. kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 4.
 4. ksero dokumentów poświadczających uprawnienia budowlane oraz przynależność kierownika budowy do właściwej izby inżynierów budownictwa;;
 5. referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
  w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

W przypadku braku wymaganych dokumentów Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta: Budowa parkingu przy „Oczku wodnym” w Brodach– etap VIII

NIE OTWIERAĆ PRZED 01.04.2022 r. godz. 1015

lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: a.kwiecien@brody.info.pl w terminie
do dnia 01.04.2022 r. do godz. 1000

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 Termin związania ofertą:

 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, jednak nie dłużej niż o 30 dni.

Informacja o formalnościach w celu zawarcia umowy:

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania z ofertą;
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejna ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert,
  bez przeprowadzenia ich ponownej oceny;
 3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

            Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str.1), dalej "RODO", informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3. 27-230 Brody;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO."

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiany wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii europejskiej
lub państw członkowskich.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowo-cenowy
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 3. Przedmiar robót
 4. Kosztorys ofertowy
 5. Wzór umowy

 

Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-25 10:10przez:
Opublikowano:2022-03-25 11:36przez: Anna Kwiecień
Zmodyfikowano:2022-04-14 11:35przez: Anna Kwiecień
Podmiot udostępniający: Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Odwiedziny:546

Rejestr zmian

 • [2022-04-14 11:35:53]Anna KwiecieńAktualizacja danych
 • [2022-03-25 10:05:39]Anna KwiecieńUtworzenie

Banery/Logo