Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-03-01 ( Imieniny: Albina, Antoniny)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody w 2022 r.

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody w 2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z Regulaminem określającym zasady i sposób postępowania przy udzielaniu zamówień o wartości poniżej 130 000,00 zł., stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2022 Wójta Gminy Brody z dnia 03 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych

 Zamawiający:

Gmina Brody

ul. Stanisława Staszica 3

27 - 230 Brody

Tel.: 41 271 12 31

E – mail: alicja.jasztal@brody.info.pl

Adres internetowy:  www.brody.info.pl

www.bip.brody.info.pl

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody w 2022 r.”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych w ramach remontów wiosennych oraz bieżących. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg na terenie Gminy Brody w technologii recyklingu – z użyciem 30% materiału Inwestora (odzysk materiału z nawierzchni przez Wykonawcę podczas prowadzonych prac) lub z dowozu.

Przewidywana ilość remontów nawierzchni przy głębokości ubytku średnio 4 cm – 250 m2

Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni bitumicznych mieszanką emulsji asfaltowej i grysów. Przewidywana ilość – 200 m2

 1. Wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych:

Osoba wyznaczona na stanowisko kierownika budowy musi posiadać kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej.

 1. Wymagania dotyczące doświadczenia:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo zrealizował co najmniej 1 zadanie lub kilka robót budowlanych (maksymalnie łącznie 5 robót), polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie bądź remoncie dróg obejmujących swym zakresem wykonanie robót bitumicznych o wartości łącznej co najmniej 50 000,00 zł brutto.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia:

Remont wiosenny - przewidywany termin zakończenia: 01.06.2022 r.

Remonty bieżące – do 30.11.2022 r. – sukcesywnie według potrzeb na zlecenie Zamawiającego

 1. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena100%

a) Oferta powinna zawierać cenę (łączną dla całego zakresu) oraz musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Należy podać cenę brutto uwzględniającą podatek VAT.

b) Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje łączną cenę brutto.

c) Wykonawca poda w formularzu ofertowym łączną cenę oraz rozbitą na poszczególne kategorie budowlane, które będą przyjęte do rozliczenia robót. Ilość przedstawionych powyżej remontów wiosennych jak i bieżących może ulec zmianie (zarówno zmniejszeniu jaki zwiększeniu lub nie być zrealizowana).

d) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

6. Oferta ma zawierać:

a) kompletny, wypełniony formularz cenowo - ofertowy stanowiący załącznik nr 1,

b) kompletne, wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 2;

c) ksero dokumentów poświadczających uprawnienia budowlane oraz przynależność kierownika budowy do właściwej izby inżynierów budownictwa;

d) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest  w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

W przypadku braku wymaganych dokumentów Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody w 2022 r.”

NIE OTWIERAĆ PRZED 13.04.2022 r. godz. 1000 lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: alicja.jasztal@brody.info.pl w terminie  do dnia 13.04.2022 r. do godz. 945

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w części lub całości  bez podania przyczyny.

8. Termin związania ofertą:

 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, jednak nie dłużej niż o 30 dni.
 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

            Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str.1), dalej "RODO", informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3. 27-230 Brody;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO."

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiany wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii europejskiej lub państw członkowskich.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowo-cenowy;
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
 3. Wzór umowy.

 

 

 

Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat

Autor: Alicja Jasztal

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-04-06 13:03przez: Alicja Jasztal
Opublikowano:2022-04-06 13:08przez: Alicja Jasztal
Zmodyfikowano:2022-04-20 13:08przez: Alicja Jasztal
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Brodach
Odwiedziny:515

Rejestr zmian

 • [2022-04-20 13:08:16]Alicja JasztalAktualizacja danych
 • [2022-04-13 15:00:44]Alicja JasztalAktualizacja danych
 • [2022-04-06 12:54:59]Alicja JasztalUtworzenie

Banery/Logo