Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-03-01 ( Imieniny: Albina, Antoniny)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - Przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfr

Przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfr

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Zamawiający:

Gmina Brody

 1. Stanisława Staszica 3

27 - 230 Brody

Tel.: 41 271 12 31

E – mail: a.kwiecien@brody.info.pl

Adres internetowy:  www.brody.info.pl

www.bip.brody.info.pl

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:

„Przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

 

 Zamawiający dzieli zamówienie na części:

Część 1 - Administrowanie Systemu Windows Server 2019;

Część 2 - Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 

Zamawiający daje możliwość złożenia oferty na jedną lub obie części.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w formie on-line o tematyce:

Część 1 - Administrowanie Systemu Windows Server 2019;

Część 2 - Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 załączony do niniejszego zapytanie ofertowego.

 

III. Kody CPV:

80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego

 

 1. Warunki, jakie musi spełnić oferent:
 2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Oferenci, którzy posiadają dobrą sytuację ekonomiczną i finansową spełniający łącznie następujące warunki:

 1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 2. Nie są przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.
 3. Urzędujący członkowie organów/ wspólnicy oferenta nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

 

 1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 1. Wymagania dotyczące doświadczenia:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał :

 1. W przypadku szkolenia o tematyce Administrowanie Systemu Windows Server 2019:

 -   posiada min 3 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń;

 - firma świadcząca usługę w/w szkolenia musi być Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT.

 1. W przypadku szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa:

 

 - osoba prowadząca szkolenie powinna posiadać min. 10 letnie doświadczenie jako audytor w dziale cyberbezpieczeństwa;

-  ośrodek szkolący posiada min. dwóch prowadzących specjalizujących się w tematyce cyberbezpieczeństwa;

-   min 1 referencję z przeprowadzonego szkolenia o ww. tematyce w administracji publicznej wraz z konspektem takiego szkolenia;

- firma świadcząca usługę w/w szkolenia musi być Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym(np. Microsoft lub CompTIA).

 

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 1. Kryteria i sposób oceny oferty:
 2. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%.
 3. Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w formularzu oferty.
 4. Cena winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie nie później niż do 31.10.2022r.

 

VII. Oferta ma zawierać:

 1. kompletny, wypełniony formularz cenowo-ofertowy stanowiący załącznik nr 1;
 2. kompletne, wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 2;
 3. dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje do przeprowadzenia szkoleń;
 4. referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

 

W przypadku braku wymaganych dokumentów Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia.

 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Brodach
ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, pok. 103 (Biuro Obsługi Mieszkańca) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

OFERTA: „Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Cyfrowa Gmina”

 

lub drogą elektroniczną (skan podpisanego dokumentu lub dokument podpisany elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ) na adres a.kwiecien@brody.info.pl lub za pośrednictwem portalu Baza konkurencyjności (bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) w terminie do dnia 27.04.2022 r. do godz. 10.00.

NIE OTWIERAĆ PRZED 27.04.2022 r. godz. 1015

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w części lub całości bez podania przyczyny.

 

 1. Termin związania ofertą:
 2. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, jednak nie dłużej niż o 30 dni.

 

 1. Informacje o formalnościach:
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania z ofertą;
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejna ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert,
  bez przeprowadzenia ich ponownej oceny;
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str.1), dalej "RODO", informuję, że:

 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
  w art.18 ust.2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO."

 

*    Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiany wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii europejskiej lub państw członkowskich.

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowo-cenowy;
 2. Oświadczenie;
 3. Wzór umowy;
 4. Opis przedmiotu zamówienia.

 

 

 

Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-04-20 14:57przez:
Opublikowano:2022-04-20 15:18przez: Anna Kwiecień
Zmodyfikowano:2022-04-27 15:18przez: Anna Kwiecień
Podmiot udostępniający: Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Odwiedziny:509

Rejestr zmian

 • [2022-04-27 15:18:19]Anna KwiecieńAktualizacja danych
 • [2022-04-20 14:54:37]Anna KwiecieńUtworzenie

Banery/Logo