Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2023-03-22 ( Imieniny: Bogusława, Jagody)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku

Współpraca Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi odbywa się na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z dnia 29.05.2020 r.) oraz programu współpracy z organizacjami pozarządowymi ustanowionego Uchwałą Rady Gminy w Brodach nr XIII/86/2020 z dn. 27.11.2020 r.

Współpraca o charakterze finansowym

Gmina wspierała realizację sfery pożytku publicznego poprzez udzielenie dotacji na zadania publiczne. Przekazanie dotacji odbywało się głównie według procedury otwartych konkursów ofert zgodnie
z art. 13 – 16 ww. ustawy.

 • I otwarty konkurs ofert ogłoszony został na podstawie zarządzenia nr 243/2020 Wójta Gminy Brody z dn. 14.12.2020 r.) Informację opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www
  oraz tablicy ogłoszeń urzędu. Na składanie ofert, przeznaczony był ustawowy termin do dn. 07.01.2021 r. Komisja do rozpatrywania ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 roku, została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Brody nr 7/2021 z dn. 13.01.2021 r. Nadesłano pięć ofert od pięciu stowarzyszeń. Po przeprowadzonej analizie ofert Komisja przedstawia Wójtowi Gminy Brody propozycję przyznania dotacji. Marzena Bernat - Wójt Gminy Brody zaakceptowała ten projekt i w dniu 22.01.2021 r. podpisała zarządzenie nr 16/2021 o przyznaniu dotacji dla stowarzyszeń.
 • W dniu 16.03.2021 r. Marzena Bernat – Wójt Gminy Brody podpisała zarządzenie nr 44/2020 o ogłoszeniu II otwartego konkursu ofert. Komisja do rozpatrywania ofert II otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 roku, została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Brody nr 58/2021 z dn. 08.04.2021 r. Na otwarty konkurs nadesłano trzy oferty od trzech stowarzyszeń.
  Po przeprowadzonej analizie ofert Komisja wydała opinię co do przyznania dotacji. Wójt Gminy Brody zaakceptowała tę propozycję i w dniu 16.04.2021 podpisała Zarządzenie nr 61/2021
  w sprawie przydzielenia dotacji Gminy Brody na realizację zadań publicznych w 2021 roku.
 • W dniu 24.06.2021 r. Marzena Bernat – Wójt Gminy Brody popisała zarządzenie nr 98/2021 o ogłoszeniu III otwartego konkursu ofert. Komisja do rozpatrywania ofert III otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 roku, została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Brody nr 118/2021 z dn. 19.07.2021 r. Na otwarty konkurs nadesłano dwie oferty od dwóch stowarzyszeń.
  Po przeprowadzonej analizie ofert Komisja wydała opinię co do przyznania dotacji. Wójt Gminy Brody zaakceptowała tę propozycję i w dniu 29.07.2021 podpisała Zarządzenie nr 125/2021
  w sprawie przydzielenia dotacji Gminy Brody na realizację zadań publicznych w 2021 roku.
 • • W 2021 roku organizacje pozarządowe złożyły cztery wnioski o przyznanie dotacji w ramach tzw. małych grantów na podstawie art. 19a Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
  Tryb ten oznacza procedurę z pominięciem otwartego konkursu ofert. Gmina przyznała dotacje  na wszystkie złożone wnioski.

W poniższej tabeli, określenie „umowy na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania” użyte zostało
w znaczeniu określonym w art. 11 pkt. 1 Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Oznaczenie procedur:        
I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych (IOKO) art. 13-16 ustawy

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych (IIOKO) art. 13-16 ustawy

III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych (IIIOKO) art. 13-16 ustawy

Małe granty - na podstawie art. 19a ustawy (MG)
         
Zadania w dziedzinie sportu:        
Nazwa zadania oferent kwota dotacji [zł] Powie-rzenie (P) wsparcie (W) proce-dura
Piłka nożna sposobem na nudę – spędzamy aktywnie wolny czas Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” 55 000,00 W IOKO
Gramy w piłkę
bo sport to zdrowie
Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” 42 000,00 W IIIOKO
Piłka nożna Barchan Krynki Stow. "Barchan Krynki" 2 000,00 P IOKO
Piłka siatkowa i tenis stołowy Barchan Krynki Stow. "Barchan Krynki" 4 000,00 P IIOKO
Promocja sportu w gminie Brody Klub Sportowy „Wodnik” Styków 1 000,00 P IOKO
Organizacja treningów i wyjazdy na zawody biegowe i  organizacja 22 biegów im. St. Staszica Stowarzyszenie Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” 15 000,00 W IOKO
Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich Stowarzyszenie Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” 16 000,00 W IIIOKO
Wędkarstwo rzutowe – udział w zawodach i uzupełnienie sprzętu sportowego – etap I Polski Związek Wędkarski Okręg w Kielcach 5 000,00 P IOKO
SUMA DOTACJI Z KATEGORII SPORT: 140 000,00 zł    
Przeciwdziałanie uzależnieniom:        
Profilaktyka uzależnień w Gminie Brody Stowarzyszenie Profilaktyczno – Społeczne „Azyl” 18 000,00 P IIOKO
SUMA DOTACJI Z KATEGORII:   18 000,00    
Pomoc społeczna:        
Dowóz żywności osobom z terenu Gminy Brody znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych do domostw ze w względu na stan epidemiologiczny wywołany COVID-19 Stowarzyszenie Profilaktyczno – Społeczne „Azyl” 1 500,00 P MG
Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Brody Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności 2 500,00 W MG
Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Brody - II etap Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności 1 500,00 W  
SUMA DOTACJI Z KATEGORII:   5 500,00    
Kultura, sztuka        
Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny Stowarzyszenie "Brody nad Kamienną" 500,00 P MG
SUMA UDZIELONYCH DOTACJI: 164 000,00  
Współpraca pozafinansowa

W gminie Brody działa Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Brodach. Skład osobowy tego gremium ustalony został zarządzeniem nr 211/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31.12.2019r. Reprezentanci stowarzyszeń, którzy należą do tego zespołu zostali demokratycznie wybrani na walnym zebraniu organizacji pozarządowych
w dniu 18.11.2019r.

 • W dniu 11.2020 r. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Brodach wydała pozytywną opinię
  co do projektu programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku. Dokument ten został podpisany przez Wójta Gminy Brody.
 • Kolejne zebranie tego zespołu o charakterze doradczym odbyło się 21.04.2021 r. Na spotkaniu zaakceptowano sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.
 • Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Brody obradowała także w dniu 22.11.2021 r.
  W jawnym głosowaniu, członkowie GRDPP w Brodach wydali pozytywna opinię co do projektu programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.

Wszystkie te spotkania odbyły się w formie wideokonferencji.

Pozafinansowa współpraca gminy ze stowarzyszeniami polegała również na: 

 • zbieraniu informacji poprzez telefon, e-mail o realizacji zadań publicznych w czasie pandemii i badanie
  jak obostrzenia mają wpływ na realizację zadań;
 • bezpośrednim informowaniu przedstawicieli wszystkich stowarzyszeń, które otrzymały dotacje
  o nowych przepisach dotyczących realizacji zadań w dobie pandemii;
 • publikowaniu na stronach internetowych Gminy Brody informacji dotyczących szkoleń oraz możliwości pozyskiwania funduszy na działalność statutową organizacji;
 • pomocy merytorycznej w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł;
 • pomocy merytorycznej w sporządzaniu ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych.

Poprzez realizację Programu Współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w 2021 roku, zrealizowano następujące cele:

 • poprawa jakości życia mieszkańców gminy Brody, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;
 • rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • zwiększenie wpływu organizacji pozarządowych i innych podmiotów na kreowanie polityki społecznej
  w gminie;
 • wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych poprzez umożliwienie im udziału w wykonywaniu
  zadań pożytku publicznego;
 • racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych;
 • promocja Gminy Brody.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-04-22 13:26przez:
Opublikowano:2022-04-22 13:27przez: Mariusz Zawłocki
Zmodyfikowano:2022-04-22 13:27przez: Mariusz Zawłocki
Podmiot udostępniający: Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Odwiedziny:261

Rejestr zmian

 • [2022-04-22 13:27:32]Mariusz ZawłockiDodanie załącznika
 • [2022-04-22 13:15:02]Mariusz ZawłockiWpisanie tekstu.

Banery/Logo