Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-03-01 ( Imieniny: Albina, Antoniny)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - „Migracja strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody do bezpiecznej usługi chmurowej spełniającej normy WCAG 2.1”

„Migracja strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody do bezpiecznej usługi chmurowej spełniającej normy WCAG 2.1”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 1. Zamawiający

Gmina Brody

Stanisława Staszica 3

27 - 230 Brody

Tel.: 41 271 12 31

E – mail: a.kwiecien@brody.info.pl

Adres internetowy:  www.brody.info.pl

www.bip.brody.info.pl

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:

„Migracja strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody do bezpiecznej usługi chmurowej spełniającej normy WCAG 2.1”

Powyższe zadanie jest realizowane w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczące wykonania usługi polegającej na zaprojektowaniu, utworzeniu i świadczeniu usługi chmurowej w postaci serwisu www oraz strony BIP dla Gminy Brody zgodnie z poniższymi wymaganiami.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 załączony do niniejszego zapytanie ofertowego.

Kody CPV:

72400000-4 Usługi internetowe

72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron

 1. Warunki, jakie musi spełnić oferent:
 2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Oferenci, którzy posiadają dobrą sytuację ekonomiczną i finansową spełniający łącznie następujące warunki:

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie są przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.

- Urzędujący członkowie organów/ wspólnicy oferenta nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

 1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 1. Wymagania dotyczące doświadczenia:

- Posiada certyfikat ISO 27001 lub równoważny dla świadczonej usługi chmurowej.

- Dostawca z podwykonawcami spełnia poniższe wymagania potwierdzone przedstawionymi certyfikatami i oświadczeniem w postaci deklaracji:

- Gwarantuje swoją zgodność oraz zgodność swoich podwykonawców występujących w roli dostawców usług chmurowych z wymaganiami Artykułu 17 Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

- Dostawcą usługi cyfrowej jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo przedstawiciela mającego jednostkę organizacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, świadcząca usługę cyfrową, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646);

- Dostawca usługi cyfrowej podejmuje właściwe i proporcjonalne środki techniczne i organizacyjne określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2018/151;

- Dostawca, posiadający status mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086), gwarantuje swoją zgodność oraz zgodność swoich podwykonawców występujących w roli dostawców usług chmurowych z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w zakresie wymagań i obowiązków dla dostawców usług cyfrowych (Rozdział 4 uKSC).Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uKSC dostarczanie usługi przetwarzania w chmurze jest usługą cyfrową, zatem dostawcy takich usług są dostawcami usług cyfrowych niezależnie od tego czy świadczą dane usługi w oparciu o własne środowisko czy w oparciu o środowisko lub usługi innych dostawców.

- Dostawca potwierdza zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem oferowanych usług chmurowych z wymogami SCCO1 i/lub SCCO2 określonymi w Standardach Cyberbezpieczeństwa Chmur Obliczeniowych.

- Dostawca potwierdza swoją zgodność oraz zgodność swoich podwykonawców występujących w roli Dostawców usług chmurowych z innymi standardami stosowanymi do rozwiązań chmurowych (np. CSP CERT, ISO, ENISA, PCI DSS, FIPS, BSI, CSCC, CSA CCM) – należy przedstawić minimum 1 kopię certyfikatu z listy.

- Dostawca potwierdza, że główne Centrum Przetwarzania Danych dostawcy usług chmury obliczeniowej spełnia wymagania normy PN-EN 50600 minimum klasy 3 lub ANSI/TIA-942 minimum Tier III, lub innego normatywu odpowiedniego i powszechnie uznanego do oceny CPD – należy przedstawić minimum 1 kopię certyfikatu.

 1. Pozostałe wymagania:

Posiada minimum dwie różne lokalizacje dla zasobów serwerowych wykorzystywanych dla świadczenia usługi chmurowej i backupów oraz potwierdzi, że obie lokalizacje znajdują się na obszarze UE.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Kryteria i sposób oceny oferty:

 1. Kryterium ceny

Kryterium ceny  = 60%, zgodnie z wzorem  C= pkt

Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w formularzu oferty.

Cena winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

Wykonawca sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę.

 1. Kryterium jakościowe

Kryterium jakościowe przedstawionego portfolio i wykazu stron oraz funkcjonalność, intuicyjność oraz ergonomia pracy w systemie CMS = 40% .

W kryterium jakościowym Zamawiający będzie oceniał przyznając punkty od 0 do 15 pkt, dla poszczególnych propozycji z portfolio, które zdaniem Zamawiającego w największym stopniu są zgodne z poniższymi wymogami:

 1. łatwość poruszania się po przedstawionych w portfolio/wykazie stronach internetowych, pozwalającą czytelnikowi zapoznać się z interesującymi go informacjami w krótkim czasie i wykonaniem jak najmniejszej liczby czynności,
 2. spójność stron internetowych z komunikacją internetową UI oraz UX – układ podstron i ich treści, układ najważniejszych elementów strony, działanie nawigacji np. menu główne, które jest zawsze dostępne przy „scrolowaniu”, herb/logo prowadzi do strony głównej, lokalizacja odnośników graficznych do innych elementów stron lub stron zewnętrznych, funkcjonalność zawarta na stronach www – i zgodność z opisem przedmiotu postępowania,
 3. zgodność z zasadami Mobile First, WCAG 2.1, innowacyjność technologiczna w tym responsywność, możliwość instalacji strony www na urządzeniach mobilnych jak aplikacji mobilnej, inne innowacje,
 4. ergonomię obsługi Panelu CMS, podział funkcjonalny kategorii związanych z zarządzaniem stroną/treścią, konfiguracją modułów funkcjonalnych, zarządzaniem użytkownikami, zarządzaniem modułami, podglądem statystyk oraz inne,

Termin realizacji zamówienia:

 • I etap - do 14 dni od dnia dostarczenia umowy – uruchomienie usługi chmurowej w podstawowej wersji graficznej serwisu www oraz docelowym szablonie graficznym BIP pod tymczasowym adresem www, w celu możliwości wypełniania treścią,
 • II etap – do 21 dni od dnia zatwierdzenia projektów graficznych – wdrożenie nowej strony internetowej w oparciu o zatwierdzony projekt graficzny.

Oferta ma zawierać:

 1. kompletny, wypełniony formularz cenowo-ofertowy stanowiący załącznik nr 1;
 2. kompletne, wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 2;
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Dostawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
 4. referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie i utrzymanie (hosting) minimum 3 serwisów www instytucji samorządowych o wartości minimum 10 000 zł brutto każdy, zgodnych z przedmiotem zamówienia (zrealizowanych nie wcześniej niż do 36 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
 5. Przedstawienie portfolio wykonanych przez Dostawcę oraz nadal funkcjonujących 5 usług chmurowych - stron internetowych z ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, zgodnych z opisem przedmiotu zapytania, w których zastosowano funkcjonalności zgodne z wymogami Ustawy o dostępności cyfrowej, w tym w szczególności sprawdzeniu będzie podlegała funkcjonalność funkcjonowania strony www na urządzeniach mobilnych, w sposób podobny do aplikacji mobilnej – technologia PWA lub równoważna(zgodnie z opisem zamieszczonym w Załączniku nr 4 - Opisu przedmiotu zapytania). Wymagana jest prezentacja lub opis systemu CMS i jego funkcjonalności, w szczególności w celu spełnienia wymogów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wnioskodawca dopuszcza zamiast przygotowywania opisu systemu CMS i jego funkcjonalności – dostęp do wersji demonstracyjnej wraz z instrukcją obsługi w języku polskim i ewentualną prezentacją/instruktażem działania serwisu www.

 

Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty spełniające powyższe wymagania, w tym podstawowe – iż, złożona oferta dotyczy bezpiecznych usług chmurowych oferowanych w bezpiecznym środowisku hostingowym przez okres minimum 24 miesięcy.

Zamawiający zastrzega możliwość zaproszenia do rozmów i ewentualnych negocjacji wybranych wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikowania opisu przedmiotu zamówienia,  w tym wzoru umowy oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

W przypadku braku wymaganych dokumentów Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Brodach
ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, pok. 103 (Biuro Obsługi Mieszkańca) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

OFERTA: „Migracja strony internetowej w ramach projektu Cyfrowa Gmina”

lub drogą elektroniczną (skan podpisanego dokumentu lub dokument podpisany elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ) na adres a.kwiecien@brody.info.pl lub za pośrednictwem portalu Baza konkurencyjności (bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) w terminie do dnia 13.05.2022 r. do godz. 10.00.

NIE OTWIERAĆ PRZED 13.05.2022 r. godz. 1015

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w całości bez podania przyczyny.

Termin związania ofertą:

 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, jednak nie dłużej niż o 30 dni.

Informacje o formalnościach:

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania z ofertą;
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejna ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert,
  bez przeprowadzenia ich ponownej oceny;
 3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str.1), dalej "RODO", informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
  w art.18 ust.2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO."

*    Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiany wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii europejskiej lub państw członkowskich.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowo-cenowy;
 2. Oświadczenie;
 3. Wzór umowy;
 4. Opis przedmiotu zamówienia.

 

Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-05-06 09:05przez:
Opublikowano:2022-05-06 15:04przez: Anna Kwiecień
Zmodyfikowano:2022-05-24 15:03przez: Anna Kwiecień
Podmiot udostępniający: Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Odwiedziny:612

Rejestr zmian

 • [2022-05-24 15:03:54]Anna KwiecieńAktualizacja danych
 • [2022-05-06 09:08:18]Anna KwiecieńUtworzenie
 • [2022-05-06 09:00:07]Anna KwiecieńUtworzenie

Banery/Logo