Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-03-01 ( Imieniny: Albina, Antoniny)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie, ul. Widok 1, 27-230 Brody

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie, ul. Widok 1, 27-230 Brody

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie, ul. Widok 1, 27-230 Brody

 

I. Organ prowadzący szkołę:

Gmina Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody.

 

II. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:    

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie,

Ruda, ul. Widok 1 , 27-230 Brody

 

III. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1449).

 

IV. Wymagane dokumenty:

Zgodnie z  § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1428) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu,

2. koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie,

3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

6. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

7. w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2021 r. , poz. 672), lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

8. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

9. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

10. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.),

12. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944  - 1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przez dniem 1 sierpnia 1972 r.,

13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

14. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy                   z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa   w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. , poz. 574z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.),

16. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata powinny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, a każda strona parafowana. Na żądanie komisji konkursowej kandydaci obowiązani są przedłożyć oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy przedłożyć stosowane dokumenty potwierdzające zmianę. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo zażądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo.

 

V. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferty sporządzone w języku polskim zawierające komplet wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem ,,Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie” w terminie do dnia 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) do godz. 15.15, w Urzędzie Gminy w Brodach, Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter budynku) lub wysłać na ww. adres. W przypadku dostarczenia oferty osobiście lub przesłania oferty listem poleconym decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Brodach. W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej. Oferty, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Brody. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej przez Przewodniczącego komisji konkursowej.

3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody, z siedzibą w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody,  e-mail: brody3@interia.pl; tel.: (41)  271 -12 – 09,
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych, w tym realizacji Pani/Pana praw, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym należy się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej – luk.wzorek@gmail.com,
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  (RODO) (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) a także art. 6 ust.1 lit. a (osoba , której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) w zakresie danych osobowych udostępnianych dobrowolnie,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury konkursowej, mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) oraz rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1428),
 5. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez ww. przepisy jest obowiązkowe, a w pozostałych przypadkach na charakter dobrowolny. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez prawo może uniemożliwić przeprowadzenie postępowania konkursowego,
 6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom do tego uprawnionym,
 7. Oferta Pani/Pana oraz dokumentacja formalna będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa,
 8. W ramach realizowanego celu nie występuje profilowanie, a dane nie będą transferowane poza Polskę,
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w RODO,
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
 11. Złożenie oferty i przystąpienie do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

 

Wójt Gminy Brody

                                                                                                                          

                                                                                                          

 

 

 

 

Autor: Monika Sadowska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-06-03 10:06przez: Monika Sadowska
Opublikowano:2022-06-03 10:06przez: Łukasz Wzorek
Zmodyfikowano:2022-06-03 10:00przez: Łukasz Wzorek
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Brody
Odwiedziny:316

Rejestr zmian

 • [2022-06-03 10:00:28]Łukasz WzorekUtworzenie i dodanie artykułu

Banery/Logo