Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2023-09-29 ( Imieniny: Michaliny, Michała)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie

 

I. Organ prowadzący szkołę:

Gmina Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody.

II. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie, ul. Świętokrzyska 22, 27-230 Brody.

III. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 3, § 6 oraz w § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w  publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1597.).

IV. Wymagane dokumenty:

Oferty osób przystępujących do konkursu zgodnie z  § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 931) – w przypadku cudzoziemca,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944  - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przez dniem 1 sierpnia 1972 r.

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76  1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10  maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

V. Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą  i własnoręcznie podpisane oraz każda strona parafowana.

Na żądanie komisji konkursowej kandydaci obowiązani są przedłożyć oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta.

Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy przedłożyć stosowane dokumenty potwierdzające zmianę.

Zaświadczenie lekarskie powinno być sporządzone przez lekarza uprawionego do jego wystawienia (lekarz medycyny pracy).

 

VI. Termin i sposób składania ofert:

Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem ,,Konkurs na  kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie ” w terminie do dnia 22 czerwca 2018 r. do godz. 15.15, w Urzędzie Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, pokój 103 (sekretariat).                 

Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Brodach.

W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Gminy  w Brodach.

W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej                                                     

Oferty, które wpłyną po upływie wymienionego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

 

VII. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Brody.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

 

Autor: Dorota Grudnicka

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-06-06 12:16przez: Dorota Grudnicka
Opublikowano:2018-06-06 00:00przez: Łukasz Wzorek
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Brodach
Odwiedziny:1854

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo