Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-03-01 ( Imieniny: Albina, Antoniny)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - „Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej” - „Remont schodów zewnętrznych oraz adaptacja pomieszczeń „Walcowni Pudlingarni” w celu utworzenia izby tradycji i dzie

„Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej” - „Remont schodów zewnętrznych oraz adaptacja pomieszczeń „Walcowni Pudlingarni” w celu utworzenia izby tradycji i dzie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z Regulaminem określającym zasady i sposób postępowania przy udzielaniu zamówień o wartości poniżej 130 000,00 zł., stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2022 Wójta Gminy Brody z dnia 03 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych

 1. Zamawiający:

Gmina Brody

ul. Stanisława Staszica 3

27 - 230 Brody

Tel.: 41 271 12 31

E – mail: alicja.jasztal@brody.info.pl

Adres internetowy:  www.brody.info.pl

www.bip.brody.info.pl

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:
„Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej” - „Remont schodów zewnętrznych oraz adaptacja pomieszczeń „Walcowni Pudlingarni” w celu utworzenia izby tradycji i dziedzictwa kulturowego”

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej
dla określonych obszarów” Osi 7 – „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na malowaniu pomieszczeń, remoncie schodów wraz z wykonaniem chodnika oraz wyposażenie pomieszczeń w celu utworzenia izby tradycji i dziedzictwa kulturowego w budynku Walcowni Pudlingarni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączony do zapytania ofertowego przedmiar robót.

Kody CPV:

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

39150000-8 Różne meble i wyposażenie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

III. Warunki, jakie musi spełnić oferent:

 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Oferenci, którzy posiadają dobrą sytuację ekonomiczną i finansową spełniający łącznie następujące warunki:

 1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 2. Nie są przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.
 3. Urzędujący członkowie organów/wspólnicy oferenta nie zostali prawomocnie skazani
  za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

2. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i kierowania robotami budowlanymi.

 1. Wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych

Osoba wyznaczona na kierownika budowy musi posiadać kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno budowlanej.

IV. Oferta ma zawierać:

a) kompletny, wypełniony formularz cenowo-ofertowy stanowiący załącznik nr 1;

b) kompletne, wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 2;

c) kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 4;

d) ksero dokumentów poświadczających uprawnienia budowlane kierownika budowy oraz przynależność do właściwej izby inżynierów budownictwa kierownika budowy.

W przypadku braku wymaganych dokumentów Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.

VI. Osoba do udzielania wyjaśnień po stronie Zamawiającego:

 1. Osobą do udzielania wyjaśnień dotyczących postepowania jest Kierownik Referatu Inwestycyjnego: Pan Jacek Wójcik.
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków udzielania zamówienia.

VII. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Brodach
ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, pok. 5 (Biuro Obsługi Mieszkańca) w zamkniętej kopercie
z dopiskiem OFERTA: „Remont schodów zewnętrznych oraz adaptacja pomieszczeń „Walcowni Pudlingarni” w celu utworzenia izby tradycji i dziedzictwa kulturowego”

lub na adres alicja.jasztal@brody.info.pl w terminie do dnia 22.09.2022 r. do godz. 1000.

NIE OTWIERAĆ PRZED 22.09.2022 r. godz. 1015

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VIII. Kryteria i sposób oceny oferty:

 1. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%.
 2. Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w formularzu oferty wyliczoną zgodnie
  z załączonym kosztorysem ofertowym.
 3. Cena winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę..

IX. Informacje o formalnościach:

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania z ofertą;
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert,
  bez przeprowadzenia ich ponownej oceny;
 3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

X. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2022 r.

XI. Termin związania ofertą:

 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci
  się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
  o wskazany okres, nie dłuższy niż 30 dni.
 3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa powyżej wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XII. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str.1), dalej "RODO", informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
  w art.18 ust.2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO."

*    Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiany wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii europejskiej lub państw członkowskich.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowo-cenowy
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 3. Przedmiar robót
 4. Kosztorys ofertowy
 5. Wzór umowy

 

 

 

 

WÓJT GMINY BRODY

 

 

MARZENA BERNAT

Autor: Alicja Jasztal

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-09-06 12:15przez: Alicja Jasztal
Opublikowano:2022-09-06 13:28przez: Alicja Jasztal
Zmodyfikowano:2022-09-22 13:28przez: Anna Kwiecień
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Brodach
Odwiedziny:341

Rejestr zmian

 • [2022-09-22 13:28:19]Anna KwiecieńAktualizacja danych
 • [2022-09-06 12:05:05]Alicja JasztalUtworzenie

Banery/Logo