Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-03-01 ( Imieniny: Albina, Antoniny)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - Obwieszczenie Geologa Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego znak: PE-I.7440.10.2022.AT

Obwieszczenie Geologa Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego znak: PE-I.7440.10.2022.AT

 

Warszawa, 11 października 2022 roku

 

PE-I.7440.10.2022.AT

Obwieszczenie

Dotyczy: wniosku w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych.

W nawiązaniu do złożonego wniosku z dnia 30.08.2022 r. (uzupełnionego 30.09.2022 r.) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez pełnomocnika, w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie przebudowy odcinka drogi krajowej nr 9 od km 39+980 do km 44+547 (gm. Iłża, pow. radomski, woj. mazowieckie; gm. Brody, pow. starachowicki, woj. świętokrzyskie) informuję, że przedmiotowe postępowanie nie może być zakończone w terminie określonym w art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: Kpa). Zgodnie z art. 36 Kpa o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do  wniesienia ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

 

Niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa wynika z uzupełniania wniosku w ramach autokorekty Wnioskodawcy, a ponadto przedłożone do zatwierdzenia opracowanie nie spełniało wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 ze zm.). Stąd organ pismem z dnia 11.10.2022 r., zgodnie z art. 79a § 1 Kpa wskazał Wnioskodawcy przesłanki zależne od strony, które mogą skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony. Biorąc pod uwagę wskazany termin na dostosowanie przedłożonego opracowania do obowiązującego stanu prawnego (14 dni) oraz czas niezbędny do ponownej analizy opracowania, a także konieczność oczekiwania na wyrażenie opinii przez właściwych w sprawie wójtów/ burmistrzów miast - termin 14 dni od dnia doręczenia projektu rozstrzygnięcia, poinformowania Stron postępowania w formie obwieszczenia o zebraniu materiału dowodowego oraz na zwrot upubliczeń obwieszczeń informuję, że termin załatwienia sprawy zostaje przedłużony do dnia 15 grudnia 2022 r.

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 37 § 1 i 3 Kpa w toku postępowania Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, jeżeli:

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Stosownie do treści art. 37 § 2 Kpa ponaglenie zawiera uzasadnienie.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz
w sposób zwyczajowo przyjęty przez: Urząd Miejski w Iłży, Urząd Gminy w Brodach, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

z up. Marszałka Województwa Mazowieckiego

Geolog Wojewódzki

 

                                                                                                                                Wojciech Aniołkowski               

                                                                                                                                 (podpisano kwalifikowanym podpisem
                                                                                                                                 elektronicznym)                                   

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r., poz. 1072 ze zm.)

 

Autor: Angelika Wiedro

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-10-12 14:08przez: Angelika Wiedro
Opublikowano:2022-10-27 14:08przez: Łukasz Wzorek
Zmodyfikowano:2022-10-12 14:07przez: Łukasz Wzorek
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Brody
Odwiedziny:243

Rejestr zmian

  • [2022-10-12 14:07:34]Łukasz WzorekUtworzenie i dodanie artykułu

Banery/Logo