Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2023-12-05 ( Imieniny: Kryspiny, Norberta)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów

sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody

I. Podstawa prawna.

Konkurs ogłoszony jest na podstawie

  1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2018.450 t.j.),

  1. art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2018.603 t.j.)

  2. uchwały Nr V/33/2018r. Rady Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzeni dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Brody oraz zasad jego ustalania,

  3. uchwały Nr VIII/60/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna.

 

II. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Gmina Brody ma zamiar przeznaczyć na realizację zadania.

Lp.

Rodzaj zadania i szczegółowe warunki realizacji

Wysokość środków na 2018r.

1.

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego       2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3

79.000,00zł

 

III. Zasady zatrudnienia dziennego opiekuna

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które

1. Spełniają łącznie wymogi określone w art. 39 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. 2018.603 t.j.) które

   1. dają rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

   2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona ani ograniczona,

   3. wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

   4. nie są skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

   5. odbyły

     1. 160 - godzinne szkolenie, o którym mowa w art. 39 ust.l pkt 6 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 poparte zaświadczeniem o ukończeniu kursu opiekuna dziennego wydanym na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186), albo

     2. 40 - godzinne szkolenie uzupełniające, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo- wychowawczego,

     3. 280 - godzinowe szkolenie w zawodzie opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, zawierające pełen zakres programowy szkolenia 160 godzinowego.

Z odbycia szkoleń wymienionych wyżej zwolnione są osoby które pracowały z dziećmi do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.                                           

  2. Posiadają

Zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy w charakterze dziennego opiekuna,

3. Zadeklarują gotowość do świadczenia opieki w wymiarze 8 godzin dziennie, w dni powszechne od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Posiadają odbyte nie wcześniej niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna szkolenie z udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
5. Nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.

 

    1. Termin realizacji zadania.

Zadanie będzie realizowane w terminie od 01.08.2018r. do 31.12.2018r.

    1. Warunki realizacji zadania.

  1. Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności

   1. zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych dzieciom od 20 tygodnia życia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3,

   2. zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci,

   3. prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwych do wieku dziecka,

   4. zagwarantowanie dziecku, w porozumieniu z rodzicami, wyżywienia na czas pobytu dziecka u dziennego opiekuna, zgodnie z uchwałą Nr VIII/60/2017 Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna .

  2. Dzienny opiekun podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki. Umowę ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie zawiera Urząd Gminy w Brodach.

  3. Wójt Gminy Brody będzie prowadził jawny wykaz dziennych opiekunów, z którymi zawarł umowę.

  4. W ramach konkursu planuje się finansowanie dziennego opiekuna zgodnie z Uchwałami

   1. uchwały Nr V/33/2018r. Rady Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzeni dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Brody oraz zasad jego ustalania,

   2. Nr VIII/60/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna

  5. Dzienny opiekun zatrudniany jest przez Wójta Gminy Brody na podstawie pisemnej umowy o świadczeniu usług dziennego opiekuna, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

  6. Podstawową wyprawkę dla dziecka, w tym środki higieniczne zapewnia rodzic (opiekun prawny dziecka).

  7. Dzienny opiekun, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych.

 1. Termin składania ofert.

  1. Oferty, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Brody, ul. St. Staszica 3, w terminie do dnia 27 lipca 2018r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem

" Konkurs ofert dziennych opiekunów " wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu oferenta.

  1. Oferty należy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej Gminy Brody www.bip.brody.info.pl www.bip.brody.info.pl pod ogłoszeniem o konkursie.

  2. Przed złożeniem oferty wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania oferentów dotyczące zadań konkursowych udzielą pracownicy Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody Tel. 41 271 12 09 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

  3. Oferta winna spełniać warunki ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3.

  4. W ofercie należy odpowiedzieć na wszystkie pytania (oferta powinna być kompletnie wypełniona).

  5. Lista opiekunów dziennych zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy i na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brody.

 1. Tryb i kryteria wyboru oferty.

  1. Oferty spełniające kryteria formalne będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Brody.

  2. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do 31.07.2018 r.

  3. Wybór ofert Komisja Konkursowa dokonuje w oparciu o następujące kryteria

   1. kompletność oferty i załączników,

   2. udokumentowanie wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie,

 

 

Kryteria oceny merytorycznej

Punkty

Kwalifikacje w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

do 5pkt

Doświadczenie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3

do 10 pkt

 

  1. W pierwszej kolejności oferty będą oceniane pod względem formalnym.

  2. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

  3. Decyzję o wyborze oferentów podejmuje Wójt Gminy Brody po zapoznaniu się z propozycjami zawartymi w protokole sporządzonym przez komisję konkursową.

  4. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego.

  5. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana, w terminie do 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brody.

  6. Wójt Gminy Brody zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyny.

  7. Ogłoszenie o konkursie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody.

VIII. Wymagane dokumenty.

 1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez kandydata na dziennego opiekuna.

 2. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów określonych w art. 39 ust.l ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata na dziennego opiekuna zgodnie z art. 39 ust.l pkt 6 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 4. Zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o zdolności do pracy w charakterze dziennego opiekuna wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu do złożenia oferty.

 5. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celach przeprowadzania konkursu na opiekuna według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do ogłoszenia.

Złożenie oferty bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych załączników spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

    1. Informacje dodatkowe.

Dodatkowych informacji udziela Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody tel. 041 271 12 09.

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Autor: Paweł Zięba

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-07-06 10:21przez: Paweł Zięba
Opublikowano:2018-07-06 00:00przez: Paweł Zięba
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Brody
Odwiedziny:1674

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo