Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2023-03-22 ( Imieniny: Bogusława, Jagody)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Znak: ZOŚ.6220.03.2018                                                                                 Brody dn., 03.08.2018r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

 

            Na podstawie art. 49 art. i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1257 ze zm.), w związku z  art. 73 ust.
1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam

strony że na podstawie wniosku z dnia 31.07.2018r., (data wpływu: 01.08.2018r.) firmy GerSand Spółka z o.o., Spółka Komandytowa z Ostrowca Świętokrzyskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Kontynuacji eksploatacji piasków ze złoża „Brody Iłżeckiego 1” położnego na terenie wsi Brody, w poszerzonych granicach przedsięwzięcia o powierzchnię około 2,55 ha.

Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Wójt Gminy Brody. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Brody w Zespole ochrony środowiska i gospodarki odpadami ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody II piętro, pokój nr 203 i 204 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, od godz. 8:00 do godz. 16:00, wtorek-piątek w godz. 7:15 do godz. 15:15, lub za pomocą komunikacji elektronicznej na adres: srodowisko@brody.info.pl

 

Zgodnie z art. 63 ust. 1, 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 40  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016, poz. 71). Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami: Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starachowicach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych. Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 20, do stron innych niż wnioskodawca, w myśl art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano art. 49 K.p.a., zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, tzn. poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brodach: http://bip.brody.info.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach i tablicach ogłoszeń sołectwa Brody.

Ponadto, informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie – danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Publicznie dostępny wykaz, w którym zamieszczone są dane o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brodach.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Autor: Ernest Kumek

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-08-07 15:03przez: Ernest Kumek
Opublikowano:2018-08-07 00:00przez: Ernest Kumek
Podmiot udostępniający: Gmina Brody
Odwiedziny:1516

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo