Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-03-01 ( Imieniny: Albina, Antoniny)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 07 lutego 2019 r. Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na stanowisko referenta ds. ochrony środowiska.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 07 lutego 2019 r. Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na stanowisko referenta ds. ochrony środowiska.

1. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy  w Brodach.

Pełny etat

 

2. Wymagania niezbędne (formalne):

 • obywatelstwo polskie,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe min.2 lata wskazane w administracji samorządowej

3. Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o gospodarce odpadami, prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o utrzymaniu czystości i porządku w gminie , samorządzie gminnym.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- opracowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Brody na poszczególne lata.

- opracowanie Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy,

- opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami,

- prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,

- pozyskiwanie środków finansowych na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest,

-  realizacja przepisów z zakresu ochrony zwierząt,

-  opiniowanie wniosków z zakresu koncesji na poszukiwanie, wydobywanie kopalin pospolitych,

-  opieka nad pomnikami i miejscami pamięci,

-  nadzór nad utrzymaniem terenów zielonych,

-  prowadzenie spraw związanych z Zalewem Brodzkim i terenów przyległych,

- wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, 

-  opracowywanie i nadzorowanie tworzenia Gminnego programu rewitalizacji,

- wydawanie decyzji na wycięcie drzew,

 

5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV ( życiorys ),
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopia dyplomów ( świadectw ) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
 • oświadczenie o niekaralności,

W związku z wymogiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem danych osobowych przekazanych w procesie rekrutacji jest Wójt Gminy Brody.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

Wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.

 

6.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta ds. ochrony środowiska ” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie UG pokój nr 103 do dnia  18 lutego 2019 r. do godz. 14,00.

 

7.  Inne  informacje.

Konkurs poprowadzi  dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wójt Gminy Brody 

Marzena Bernat

 

 

 

 


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wójt Gminy Brody Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody,  gmina@brody.info.pl, tel. (41) 271 12 31,
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisemnie lub telefonicznie na adres siedziby administratora danych.
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko referenta ds. ochrony środowiska.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, a po upływie tego okresu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie na zasadach określonych w przepisach prawa.
 7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Autor: Tatiana Wójcik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-02-07 09:13przez: Tatiana Wójcik
Opublikowano:2019-02-07 00:00przez: Łukasz Wzorek
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Brodach
Odwiedziny:1620

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo