Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2023-12-01 ( Imieniny: Blanki, Edmunda)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 26 marca 2019r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 26 marca 2019r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 26 marca 2019r.

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds.  kultury, sportu, rekreacji i biblioteki w Urzędzie Gminy w Brodach

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3, 27-230 Brody

umowa o pracę, pełny etat

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe ,
 3. posiada co najmniej 3 letni staż pracy,
 4. znajomość ustawy organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań,
 5. znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 6. znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność,
 2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
 3. znajomość oraz umiejętność obsługi programów MS Office oraz innych niezbędnych do pracy na stanowisku,
 4. preferowana praca w instytucjach kultury lub jednostce samorządu terytorialnego na podobnym stanowisku.

 

II. Zakres obowiązków i czynności inspektora ds. kultury, sportu, rekreacji i biblioteki :

 1. Koordynacja i współpraca przy:
 1. gromadzeniu , opracowywaniu, przechowywaniu i ochronie materiałów bibliotecznych,
 2. prowadzeniu działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,
 3. zachęcaniem mieszkańców gminy Brody do czytelnictwa,
 4. umożliwianiem korzystania z zasobów innych bibliotek w ramach wymiany międzybibliotecznej,
 5. prowadzeniu działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej,
 6. organizowaniu czytelnictwa i udostępnianiu materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.

 

 1. Koordynacja i współpraca przy:
 1. upowszechnianiu wartości kultury ogólnonarodowej, regionalnej i środowiskowej,
 2. tworzeniu kultury i sztuki poprzez działalność animacyjną, edukacyjną, organizacyjną i koordynacji i wspieraniu aktywności kulturalnej mieszkańców,
 3. współpracy z placówkami kulturalnymi i oświatowymi oraz innymi jednostkami
   w zakresie działalności kulturalno- oświatowej i rekreacyjno-sportowej,
 4. udzielaniu pomocy merytorycznej i metodycznej innym organizacjom kulturalnym
    i sportowym,
 5. wspieraniu i organizacji amatorskich ruchów sportowych,
 6. zaspakajaniu potrzeb w zakresie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez rekreację, sport i turystykę,
 7. promowaniu gminy jako turystycznie atrakcyjnej,
 8. podejmowaniu działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem zabytków materialnych oraz lokalnych tradycji,
 9. współpracy z organizacjami społecznymi, środowiskowymi, stowarzyszeniami i innymi grupami nieformalnymi, które prowadzą działalność z zakresu szeroko pojętej aktywności społecznej, kultury i sportu.”

 

III.     Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys,
 2. kopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie i staż pracy,
 3. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie  toczy   się przeciwko niemu postępowanie karne,
 4. oświadczenie kandydata  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni opraw publicznych,

W związku z wymogiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem danych osobowych przekazanych w procesie rekrutacji jest Wójt Gminy Brody.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

 

Wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „ Konkurs na stanowisko inspektora ds. kultury, sportu, rekreacji i biblioteki” w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 w terminie do 05 kwietnia 2019 r. do godz. 1400.

 

Inne  informacje.

Konkurs poprowadzi  dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

 

 

Autor: Tatiana Wójcik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-03-26 13:48przez: Tatiana Wójcik
Opublikowano:2019-03-26 00:00przez: Łukasz Wzorek
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Brodach
Odwiedziny:1524

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo