Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2023-12-01 ( Imieniny: Blanki, Edmunda)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 26 kwietnia 2019r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 26 kwietnia 2019r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 26  kwietnia 2019 r.

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na  stanowisko mł. referent ds. obronnych i zarządzania kryzysowego  oraz obsługi urzędu

 

 Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3.

umowa o pracę, pełny etat

 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe kierunkowe,
 3. znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 4. znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
 5. znajomość ustawy organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców,
 6. znajomość ustawy o stanie klęski żywiołowej,
 7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość problematyki obronnej i obrony cywilnej,
 2. znajomość zagadnień z zakresu reagowania kryzysowego,
 3. znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,
 4. zdolność analitycznego myślenia,
 5. odpowiedzialność, sumienność, odporność na stres,

 

II. Zakres obowiązków i czynności mł. referent ds. obronnych i zarządzania kryzysowego oraz obsługi urzędu w szczególności:

- realizacja zadań do gminnego planu reagowania kryzysowego,

- opracowanie i aktualizacja planu reagowania kryzysowego,

- opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,

- opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji stałego dyżuru,

- opracowywanie dokumentacji oraz innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,

- planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych,

- opracowywanie i przygotowywanie planów obrony cywilnej,

-  organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,

-  współpraca z organami wojskowymi,

- organizowanie szkoleń ludności z zakresu obrony cywilnej,

- przygotowanie i zapewnienie działań systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

- tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,

- współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej

oraz :

- przygotowywanie umów najmu oraz rozliczanie opłat za najem,

- zarządzanie gminnym zasobem lokalowym,

- wydawanie kart drogowych, gospodarka paliwami i samochodami służbowymi urzędu,

 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni opraw publicznych,

W związku z wymogiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem danych osobowych przekazanych w procesie rekrutacji jest Wójt Gminy Brody.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

 

Wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

Sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „ Konkurs na stanowisko mł. referenta ds. spraw obronnych i zarządzania kryzysowego oraz obsługi urzędu” w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 w terminie do 08 maja 2019r. do godz. 14,00.

Inne  informacje.

Konkurs poprowadzi  dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

 

Autor: Tatiana Wójcik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-04-26 09:57przez: Tatiana Wójcik
Opublikowano:2019-04-26 00:00przez: Łukasz Wzorek
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Brodach
Odwiedziny:1564

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo