Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2023-09-29 ( Imieniny: Michaliny, Michała)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody.

 1. Podstawa prawna:

 

Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

 

 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U.2017r. poz. 1875 z późn. zm.),

 • 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

 (Dz. U. 2017r.poz. 60,1428)

 • uchwały Nr VIII/61/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Brody oraz zasad jego ustalania,
 • uchwały Nr VIII/60/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna.
 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Gmina Brody ma zamiar przeznaczyć na realizację zadania:

 

Lp.

Rodzaj zadani i szczegółowe warunki realizacji

Wysokość środków na 2018r.

 

 

1.

 

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3

 

 

79 000,00 zł

 

III. Zasady zatrudnienia dziennego opiekuna

 

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które:

 1. Spełniają łącznie wymogi określone w art. 39 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. 2017r. poz. 60, 1428) które:

 

 

 

1) dają rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

 

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona ani ograniczona,

 

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

 

4) nie są skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

 

5)odbyły:

 

 1. a) 160-godzinne szkolenie, o którym mowa w art. 39 ust. l pkt 6 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 poparte zaświadczeniem o ukończeniu kursu opiekuna dziennego wydanym na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186), albo
 2. b) 40 - godzinne szkolenie uzupełniające, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo- wychowawczego,
 3. c) 280 - godzinowe szkolenie w zawodzie opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, zawierające pełen zakres programowy szkolenia 160 godzinowego.

 

Z odbycia szkoleń wymienionych wyżej zwolnione są osoby, które pracowały z dziećmi do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun,

 1. Posiadają:

1) zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy w charakterze dziennego opiekuna,

3.Zadeklarują gotowość do świadczenia opieki w wymiarze 8 godzin dziennie, w dni powszechne od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 1. Termin realizacji zadania:

Zadanie będzie realizowane w terminie od 12.03.2018r. do 31.12.2018r.

 1. Warunki realizacji zadania:

1.Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:

 

 • zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych dzieciom od 20 tygodnia życia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3,

 

 • zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci,

 

 • prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwych do wieku dziecka,

 

 • zagwarantowanie dziecku, w porozumieniu z rodzicami, wyżywienia na czas pobytu dziecka u dziennego opiekuna, zgodnie z uchwałą Nr VIII/60/2017 Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna                               i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna.

 

 1. Dzienny opiekun podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki. Umowę ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie zawiera Urząd Gminy w Brodach.
 2. Wójt Gminy Brody będzie prowadził jawny wykaz dziennych opiekunów, z którymi zawarł umowę.
 3. W ramach konkursu planuje się finansowanie dziennego opiekuna zgodnie z Uchwałami:

1) Nr VIII/61/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Brody oraz zasad jego ustalania,

2) Nr VIII/60/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie                          u dziennego opiekuna,

 1. Dzienny opiekun zatrudniany jest przez Wójta Gminy Brody na podstawie pisemnej umowy o świadczeniu usług dziennego opiekuna, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
 2. Podstawową wyprawkę dla dziecka, w tym środki higieniczne zapewnia rodzic (opiekun prawny dziecka)
 3. Dzienny opiekun, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych.

 

 1. Termin składania ofert.

1.Oferty, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Brody,                                                   ul. St. Staszica 3, w terminie do dnia 6 marca 2018r. do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie                          z dopiskiem:

„Konkurs ofert dziennych opiekunów" wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu oferenta.

2.Oferty należy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej Gminy Brody www.bip.brody.info.pl , pod ogłoszeniem o konkursie.

3.Oferta winna spełniać warunki ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3.

4.W ofercie należy odpowiedzieć na wszystkie pytania (oferta powinna być kompletnie wypełniona).

5.Lista opiekunów dziennych zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy i na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brody.

 

VII. Tryb i kryteria wyboru oferty.

 

1.Oferty spełniające kryteria formalne będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Brody.

 

2.Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do 07.03.2018 r.

 

3.Wybór ofert Komisja Konkursowa dokonuje w oparciu o następujące kryteria:

 • kompletność oferty i załączników,

 

 • udokumentowanie wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie,

 

Kryteria oceny merytorycznej

 

Punkty

 

 

Kwalifikacje w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

           

 

do 5pkt

 

 

Doświadczenie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3

 

 

do 10 pkt

 

 

4.W pierwszej kolejności oferty będą oceniane pod względem formalnym.

5.Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

 1. Decyzję o wyborze oferentów podejmuje Wójt Gminy Brody po zapoznaniu się z propozycjami zawartymi w protokole sporządzonym przez komisję konkursową.
 2. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego.
 3. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana, w terminie do 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brody.

9.Wójt Gminy Brody zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyny.

10.Ogłoszenie o konkursie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody.

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez kandydata na dziennego opiekuna.
 2. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów określonych w art. 39 ust. l ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 

 1. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata na dziennego opiekuna zgodnie z art. 39 ust. l pkt 6 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 2. Zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o zdolności do pracy w charakterze dziennego opiekuna wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu do złożenia oferty.
 3. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r poz..922 z późn. zm.) w celach przeprowadzania konkursu na opiekuna według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Złożenie oferty bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych załączników spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

 

 1. Informacje dodatkowe.

Przed złożeniem oferty wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania oferentów dotyczące zadań konkursowych udzieli dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody, tel. 271 12 09 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

 

Autor: Dorota Grudnicka - Glina

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-02-13 11:16przez: Dorota Grudnicka - Glina
Opublikowano:2018-02-13 00:00przez: Mariusz Zawłocki
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Brody
Odwiedziny:1804

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo