Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2023-12-01 ( Imieniny: Blanki, Edmunda)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 9 lipca 2019 roku

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 9 lipca 2019 roku

 

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach

 

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Zatrudnienie: umowa na czas określony 5 lat

Nazwa i adres instytucji kultury:

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach ul. Radomska 34, 27-230 Brody.

1.Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a)Posiada obywatelstwo polskie,

b)Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)Cieszy się nieposzlakowaną opinią,

e)Posiada wykształcenie wyższe,

f)Posiada co najmniej 5-letni staż pracy ,

g)Posiada doświadczenie na stanowisku kierowniczym - preferowane w instytucjach kultury,

h)Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach.

 

 

 

2.Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest konkurs:

1.Znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury, w tym przede wszystkim:

a)Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

c)Ustawy kodeks pracy,

d)Ustawy prawo zamówień publicznych,

e)Zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych,

f)Gospodarkę finansową instytucji kultury.

2.Znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze.

3.Znajomość brodowskiego środowiska twórczego oraz organizacji pozarządowych właściwych ze względu na rodzaj prowadzonej działalności CKiAL w Brodach.

4.Predyspozycje i zdolności menadżerskie oraz organizatorskie,

5.Umiejętności kierowania zespołem ludzkim,

6.Samodzielność i systematyczność,

7.Odporność na stres,

8.Komunikatywność.

3.Do głównych zadań wykonywanych na stanowisku, na które prowadzony jest nabór, należy:

a)Zarządzanie CKiAL w Brodach, kształtowanie i koordynowanie działalności merytorycznej jednostki,

b)Reprezentowanie CKiAL w Brodach na zewnątrz,

c)Tworzenie warunków do właściwej realizacji zadań statutowych,

d)Dobór i właściwe wykorzystanie kadry oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

e)Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy,

f)Właściwa gospodarka mieniem i środkami finansowymi,

g)Pozyskiwanie środków finansowych od podmiotów innych niż Organizator.

4.Wymagane dokumenty:

a)Wniosek z motywacją przystąpienia do konkursu,

b)Autorska, pisemna koncepcja programowo-organizacyjna funkcjonowania CKiAL w Brodach

ze wskazaniem na możliwości budżetowe instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych,

c)Kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej (np. świadectwa pracy ,zaświadczenie o zatrudnieniu poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,

d)Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

e)Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

f)podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

g)podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

h)podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienie funkcji kierowniczych

związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy

z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U.z 2018 r., poz. 1458),

i)podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzuli informacyjnej

RODO,

j)podpisane oświadczenie, że kandydat zapoznał się z zasadami przechowywania dokumentacji

aplikacyjnej po zakończeniu procesu naboru,

k)podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach,

l)inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i kwalifikacje (w tym opinie i rekomendacje).

5.Termin i miejsce składania ofert:

a)Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przekazać w zamkniętej kopercie z podanym adresem

zwrotnym, nr telefonu i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach” na adres: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, w terminie do 09.08.2019r.

b)Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Brody po tym terminie nie będą rozpatrywane

(dla dokumentów nadanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Brody).

6.Inne niezbędne informacje:

1.Na potrzeby niniejszego konkursu udostępnia się komplet dokumentów źródłowych niezbędnych do opracowania przez kandydatów „Koncepcji funkcjonowania Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach:

a. Aktualnie obowiązujący Statut CKiAL w Brodach,

b. Regulamin Organizacyjny CKiAL w Brodach,

c. Sprawozdanie finansowe CKiAL w Brodach za rok 2018,

d. Plan finansowy CKiAL w Brodach na rok 2019,

 

2.Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Wójt Gminy Brody powoła Komisję Konkursową i określi tryb jej pracy.

3.Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem

formalnym oraz merytorycznym bez udziału kandydatów, II etap – rozmowy kwalifikacyjne

z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne oraz niezbędne kryteria merytoryczne zweryfikowane w I etapie. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

4.Rozpatrzenie wniosków przez komisję nastąpi w terminie do 21 dni po upływie terminu ich

składania.

5.Konkurs przeprowadza się także w przypadku zgłoszenia jednej kandydatury.

6.Zakończenie konkursu przewiduje się do dnia 30.08.2019r.

 

Autor: Paweł Zięba

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-07-09 13:32przez: Paweł Zięba
Opublikowano:2019-07-09 00:00przez: Paweł Zięba
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Brody
Odwiedziny:1496

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo