Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2023-12-05 ( Imieniny: Kryspiny, Norberta)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami

Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami

Kierownik: Monika Barańska

Telefon: (41) 271-12-31 wew. 223

Faks (41) 271-19-78
E-mail:  budownictwo(at)brody.info.pl lub geodezja(at)brody.info.pl

 

Zadania Referatu Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami:

 

Z zakresu planowania przestrzennego:

 1. Prowadzenie działań związanych z podnoszeniem jakości urbanistycznej i architektonicznej gminy.
 2. Przeprowadzanie procedur związanych z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 3. Wykonywanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ich zmian oraz stopnia zgodności przewidywanych ustaleniami studium.
 4. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.
 5. Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego a także wniosków o ich sporządzenie lub zmianę.
 6. Dokonywanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, ocena postępów w opracowywaniu planów i opracowywanie wieloletnich programów ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium.
 7. Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach planistycznych realizowanych przez gminę, dotyczących m. innymi projektów planów.
 8. Obsługa i uczestnictwo w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
 9. Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego uwarunkowania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 10. Udzielanie informacji oraz wydawanie opinii i zaświadczeń o przeznaczaniu terenów.
 11. Prowadzenie negocjacji warunków wprowadzenia zadań rządowych i zadań samorządu województwa do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.
 12. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 13. Uzgadnianie projektów decyzji z organami określonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 14. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego w tym rejestru graficznego na kopii studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania.
 15. Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach dotyczących wniosków, wydanych decyzji wymagających udziału społeczeństwa.
 16. Analiza wydawanych przez Starostwo Powiatowe pozwoleń na budowę oraz zmian sposobu użytkowania obiektów budowlanych i wprowadzanie do komputerowej bazy danych.

 

Z zakresu Geodezji i Gospodarki Gruntami

 1. Tworzenie, gospodarowanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości w sposób zgodny z zasadami aktualnie obowiązującego prawa.
 2. Ewidencjonowanie gminnego zasobu nieruchomości.
 3. Prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie – agroturystyka
 4. Sporządzanie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.
 5. Zbywanie, zamiana, zrzeczenie się, oddawanie w użytkowanie wieczyste, w najem, dzierżawę, użyczenie lub oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących zasób mienia gminnego, sporządzanie umów w tym zakresie.
 6. Przygotowanie stosownych projektów uchwał Rady Gminy w wyżej wymienionych sprawach.
 7. Podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.
 8. Prowadzenie spraw z zakresu zlecania wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
 9. Organizowanie przetargów na wydzierżawianie, sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym.
 10. Wykonywanie czynności związanych z udostępnianiem nieruchomości gruntowych z zasobu nie zajętych pod drogi w celu przeprowadzania urządzeń infrastruktury technicznej
 11. Ustalanie oraz aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i użytkowania nieruchomości stanowiących własność gminy.
 12. Ustalenie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych oddanych w wieczyste użytkowanie.
 13. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu.
 14. Ustanawianie i wygaszanie służebności gruntowych i innych praw na nieruchomościach gminnych nie zajętych pod drogi.
 15. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz Gminy.
 16. Prowadzenie spraw dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla gruntów gminnych.
 17. Zbywanie lokali na rzecz najemców i ustalanie na ich rzecz wspólnoty użytkowania wieczystego lub współwłasności gruntów.
 18. Podejmowanie rozstrzygnięć w sprawie sprzedaży gruntów oraz nieruchomości zabudowanych obiektami zabytkowymi wymagającymi odbudowy lub remontu.
 19. Prowadzenie postępowania w sprawie podziału nieruchomości i wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.
 20. Opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości o zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 21. Ustalanie i wypłacanie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie decyzji o podziale.
 22. Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości.
 23. Prowadzenie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości.
 24. Ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
 25. Prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
 26. Prowadzenie dokumentacji i rozliczenie finansowe Gminnej Spółki Wodnej.
 27. Realizacja przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.
 28. Sprawowanie administracji z zakresu łowiectwa.
 29. Nabywanie dróg w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10. 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
 30. Nabywanie nieruchomości rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa w trybie art. 28 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
 31. Prowadzenie spraw z zakresu komunalizacji mienia gminy.
 32. Przygotowanie informacji dla Rady Gminy o stanie mienia komunalnego zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.
 33. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości gminnych.
 34. Prowadzenie spraw związanych z ochroną roślin uprawnych przed szkodnikami, chorobami i chwastami.
 35. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 36. Współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.
 37. Wykonywanie czynności związanych z szacowaniem szkód w rolnictwie powstałych w wyniku klęsk żywiołowych.
 38. Współdziałanie z Urzędem Statystycznym w zakresie organizowania spisu rolnego oraz innych sprawozdań statystycznych.
 39. Współpraca z izbami rolniczymi w zakresie organizowania wyborów oraz w bieżącej pracy Izby.
 40. Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie wydawania pozwoleń na uprawę maku i konopi.
 41. Realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach.
 42. Prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawie naliczania renty planistycznej i opłaty adiacenckiej.

 

Autor: Łukasz Wzorek

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-12-27 11:43przez: Łukasz Wzorek
Opublikowano:2017-12-27 00:00przez: Łukasz Wzorek
Zmodyfikowano:2020-11-13 07:36przez: Łukasz Wzorek
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Brodach.
Odwiedziny:3619

Rejestr zmian

 • [2020-11-13 07:36:39]Łukasz WzorekAktualizacja danych

Banery/Logo